Nya medel för utveckling av metodstöd till brottsutsatta barn

29 juni 2023 | Beviljade medel

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har beviljats 1 450 000 kr från Brottsoffermyndigheten för att utveckla arbetet med Fjärde rummet. Fjärde rummet är en modell som vi utarbetat under flera år som syftar till att barn som har utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp ska få stöd och behandling.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset vill bidra till en förändring då alltför många brottsutsatta barn idag inte får tillgång till det stöd och den behandling som de har rätt till enligt Barnkonventionen. Utifrån våra kontakter med Barnahus runt om i Sverige ser vi att det finns ett stort intresse för att driva denna fråga – men att man behöver stöd i att implementera och driva förändringsprocessen.

Det övergripande målet med projektet är att barn som utsatts för våld och övergrepp ska erbjudas stöd och behandling. Ytterligare mål med projektet är att även anhöriga och andra vuxna runt barnet ska erbjudas information och stöd och att stöd och behandling ska erbjudas till barn oavsett om utredning genomförts på Barnahus eller ej.

Barnhuset har arbetat med detta sedan 2019. 2022 beslutade vi att utveckla arbetet ytterligare genom att ta in nya projektområden. Sedan januari 2023 ingår Mellersta Skåne, Linköping, Gävleborg, Västernorrland, Värmland, Älvsborg, Örebro, Dalarna och Norrköping i projektet.

Vår målsättning är att kunna ta in ytterligare projektområden i januari 2024. När dessa nya projektområden påbörjar sitt arbete kommer de befintliga projektområdena ha nått längre i sitt arbete. Detta kommer utgöra en fördel för de nystartade projektområdena då de kommer få draghjälp, inspiration och idéer av de områden som redan hunnit arbeta med implementeringen av modellen under ett års tid.

Projektet planeras pågå fram till och med juli 2026. Vi har nu fått medel för perioden augusti 2023 till och med juli 2024.
Vi är väldigt glada för detta!

Här finns mer information om Fjärde rummet