Philippa är Stiftelsen Allmänna Barnhusets nya praktikantstjärna

25 september 2018 | Nyhet

I tio veckor kommer Philippa Hultkvist att ha Stiftelsen Allmänna Barnhusets kontor som sin praktikplats

Philippa läser masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Ett tvärvetenskapligt program som bland annat fokuserar på ungas rättigheter och hur föreställningar om barn- och unga påverkar gruppernas vardagsliv. Philippa har en kandidatexamen i mänskliga rättigheter, där hennes fokus var barn och ungas rättigheter.

Under kandidatstudierna arbetade Philippa främst med yngre barns rätt till utbildning, lek och information genom olika organisationer i Rosengård i Malmö. Något som både gav henne nya kunskaper men också insikter. Bland annat hur ojämlika barns uppväxtvillkor och trygga eller icke trygga hemmiljö kan se ut.

”Trots att arbetet oftast var oerhört roligt uppkom det ibland situationer där det framkom att barns hem, av olika anledningar, inte alltid var varken en säker eller barnvänlig plats. Till exempel var tillgång till studiero eller stöd inte självklart och det var inte alltid säkert att leken hade en given plats i hemmet.”

Dessa insikter gav mersmak och var grunden till att Philippa sökte praktik på Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Det arbete och den vision som Allmänna Barnhuset arbetar utefter. Att barn som lever i utsatta livssituationer ska ges samma möjligheter till goda uppväxtvillkor, tycker Philippa klingar väl med den syn och vilja hon har på dessa frågor och mycket av anledningen till hennes starka vilja att vilja arbeta med frågor som rör barn- och ungas rättigheter.

Under praktikperioden på tio veckor kommer Philippa få ta del av Allmänna Barnhusets arbete inom de olika temaområdena. Bland annat kommer hon att sättas in i olika delar av arbetet med Skolfam.

Är du också intresserad av att söka praktik på Stiftelsen Allmänna Barnhuset? Eller känner du någon som skulle vara intresserad? Enklast är att kontakta oss på info@allmannabarnhuset.se