Projektet BRA utvecklas för åldrarna 3-6 år – med stöd från Arvsfonden

4 oktober 2019 | Beviljade medel

Med stöd från Arvsfonden kommer Stiftelsen Allmänna Barnhuset utveckla modellen BRA, Barns rätt som anhöriga för yngre barn. Målet är att ta fram samtalsverktyg för BRA-samtal anpassat för barn i åldern 3-6 år.

Det finns ett stort behov av att utveckla metoder för yngre barn. Det är viktigt att förskolebarn ges möjlighet att uttrycka sig på ett sätt som passar dem och som vuxna kan förstå. Alla barn måste få komma till tals och uttrycka sig (barnkonventionen, artikel 12). Barn som är anhöriga är en riskgrupp som har rätt att uppmärksammas och få den information och det stöd som de är i behov av. Ett selektivt förebyggande arbete riktat till yngre barn och deras familjer ger en värdefull möjlighet till stöd tidigt i barnets liv innan problem hinner utvecklas och eskalera.

Det Arvsfondsfinansierade projektet BRA-samtal med yngre barn kommer att pågå under tre år med start den 1 november 2019. Ledstjärna för utvecklingsarbetet är att se barnet som subjekt och aktör med rätt och kompetens att själv få uttrycka sitt behov av information och stöd.

Barn är medforskare i BRA

När vi ska utveckla det nya samtalsverktyget kommer det göras tillsammans med barn och pedagoger i förskolan. Barn som är anhöriga medverkar i en referensgrupp. Syftet är att öka små barns delaktighet och handlingsutrymme genom att erbjuda information och stöd.

Barnets föräldrar är också en målgrupp i projektet. Samtal med föräldrar ingår i BRA-samtal. Erfarenheter visar att när barn deltar i ett kreativt utvecklingsarbete så är de inte bara en värdefull resurs, det innebär också att föräldrar kan se sitt barns potential och kompetens på ett nytt sätt.

På lång sikt är målsättningen att stärka barnets utveckling och att förebygga psykisk och fysisk ohälsa. Kommunikationsverktygen ska integreras i Stiftelsen Allmänna Barnhusets modell BRA, Barns Rätt som Anhöriga.

Fakta om BRA, Barns rätt som anhöriga

Målgruppen för BRA-samtal är barn som har en förälder, eller annan vuxen som de bor med, som har en allvarlig fysisk eller psykisk sjukdom, ett missbruk/beroende, en psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Det gäller även när en förälder dör. I dag är modellen för BRA-samtal utvecklad för barn och unga i åldern 7-18 år.

Det barnrättsperspektiv som BRA-modellen tar sin utgångspunkt i innefattar förutom hälso- och sjukvårdslagen även socialtjänstlagen och barnkonventionen.

Pressmeddelande – Projektstöd från Arvsfonden 2019

Läs mer om BRA, Barns rätt som anhöriga

Information om projektstödet på Arvsfondens hemsida