Remissvar: En uppväxt fri från våld (SOU 2022:70)

25 augusti 2023 | Remissvar

En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn (SOU 2022:70)

Idag skickar Stiftelsen Allmänna Barnhuset in remissvar till utredningen En uppväxt fri från våld, som haft i uppdrag att ge förslag på samlad nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Stiftelsen Allmänna Barnhuset generalsekreterare har biträtt som expert i utredningen och har tillsammans med forskare och experter lämnat in två särskilda yttranden gällande denna.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har länge arbetat för att Sverige ska ha en samlad nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn och välkomnar utredningen. Vi ställer oss också bakom flera av utredningens förslag, däremot ser vi inte att de förslag som läggs är tillräckliga för att åtgärda de missförhållanden som råder idag.

En övervikt av förslagen handlar om hur nationella myndigheter ska organiseras. Stiftelsen Allmänna Barnhuset anser att civilsamhällets roll inte lyfts tillräckligt tydligt. För att tillvarata den kompetens och erfarenhet som finns inom civilsamhällets organisationer är det av största vikt att dessa ges en tydligare roll och tillräckliga resurser.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset anser också att det är vi som fortsatt ska ansvara för att genomföra tre nationella prevalensstudier, två kring våld mot barn (elevstudie och föräldrastudie) och en kring sexuell exploatering och sexuella övergrepp, vilket framgår av ett särskilt yttrande till utredningen.

Vi ställer oss även bakom de förslag som framgår av det särskilda yttrandet gällande Barnahusens roll i att säkerställa att en uppväxt fri från våld stärks genom att:

  • ett lagstiftat krav på tillgång till Barnahus av god kvalitet över hela landet införs.
  • en statlig utredning tillsätts för att ta fram en ny lagstiftning för Sveriges Barnahus samt kriterier för landets Barnahus.
  • en statlig utredning som ser över sekretess och möjlighet till gemensam dokumentation i Barnahus tillsätts.
  • modellen Det fjärde rummet och slutsatserna från projektet tas tillvara i utarbetandet av nya kriterier för landets Barnahus.

Vidare saknar Stiftelsen Allmänna Barnhuset konkreta förslag som kan åtgärda de problem som finns idag när det gäller tvister om vårdnad, boende samt umgänge och våld.  Mot bakgrund av Barnrättskommitténs rekommendationer och de rapporter, granskningar och utlåtanden som på senare år pekat på allvarligt våld mot barn placerade på institution, anser Stiftelsen Allmänna Barnhuset att utredningen borde ha lagt fram ett skarpt förslag om att förbjuda användning av avskiljning och bältning på institution.

Ärendet har beretts av Amanda Nyberg, Emma Andersson, Carolina Jernbro, Maj Fagerlund och Åsa Landberg.

Ladda ned: Stiftelsen Allmänna Barnhusets remissvar till En uppväxt fri från våld (SOU 2022:70)