Remissvar Ett fönster av möjligheter- stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende SOU 2017:112

16 maj 2018 | Remissvar

Stiftelsen Allmänna Barnhuset ställer sig positiva till förslagen i sin helhet. Det är ytterst angeläget att situationen för barn i skyddat boende idag förbättras.

Samtidigt vill vi betona att förslagen hänger samman och behöver införas i sin helhet för att en reell förbättring ska ske. Ett exempel är förslaget att barn som följer med en vårdnadshavare till skyddat boende ska få ett eget beslut om insatsen skyddat boende (5.6). Det är avhängigt av att socialnämnden kan besluta om att ett barn som har två vårdnadshavare får placeras i skyddat boende när endast en av vårdnadshavarna samtycker till insatsen, om det krävs med hänsyn till barnets bästa (5.7), detta för att inte riskera att barns möjligheter till skydd försämras. De insatser som föreslås för att utbilda och höja kompetensen hos olika aktörer (5.6,12, 5.11 samt 5.12) är även de nödvändiga för att de andra förslagen ska få genomslag och leda till att beslut bygger på en gedigen bedömning av barnets bästa.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset föreslår dessutom kompletterande förslag. Det finns ett stort behov av att göra stöd och behandling mer lättillgängligt för barn och unga som utsatts för våld. Det går inte att vänta ut utvärderingar innan insatser sätts in. Varje barn och varje familj behöver erbjudas stöd utifrån det nuvarande kunskapsläget. Det finns även ett stort behov av riktade forskningsmedel för att utvärdera insatser för familjer där det förekommer våld och försummelse. Framtida utvärderingar behöver innefatta vad barn och unga själva tycker om det de erbjuds, och vad de saknar i form av stöd och behandling.

  • Stiftelsen Allmänna Barnhuset föreslår därför att regeringen uppdrar åt lämplig aktör att fördela forskningsmedel för att utvärdera stöd och behandlingsmetoder för barn som utsatts för olika former av barnmisshandel (upplevt våld, fysisk barnmisshandel, psykisk barnmisshandel och sexuella övergrepp).
  • Stiftelsen Allmänna Barnhuset föreslår att en ny utredning om vårdnad boende och umgänge tillsätts skyndsamt. Den bör vara parlamentarisk och förankrad vid såväl socialdepartementet som justitiedepartementet.

När en förälder varit våldsam mot barn, förälder eller annan familjemedlem är det extra viktigt att ta hänsyn till vad barnet vill, men också till att vardagen blir tillräckligt trygg för att rehabilitering och återhämtning ska ske. Vi anser inte att slutbetänkandet från den utredningen som var satt att utvärdera lagstiftningen om vårdnad, boende och umgänge i tillräcklig utsträckning beaktade våldsutsatta barns situation när det gäller vårdnad, boende och umgänge.

Stiftelsen Allmänna Barnhusets bedömning är att umgängesstöd inte fungerar tillfredsställande i nuvarande form. Umgängesstöd används fortfarande som en vakt, trots att detta inte har stöd i lagstiftningen. De lagändringar som skett för att stärka barns rätt att få information och att komma till tals har inte fått genomslag. Vi vill därför se en noggrann genomlysning av hur umgängesstöd kan fås att fungera i den form det är tänkt. Inom ramen för en ny utredning anser Stiftelsen Allmänna Barnhuset att barn och unga ska ges möjlighet att vara delaktiga och bli lyssnade på samt att det redovisas i utredningen.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslaget.

Ärendet har beretts av Åsa Landberg, Bengt Söderström och Emma Tengwall.2018-05-14

här kan du ladda ner remissvaret som pdf!