Remissvar: Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar (SOU 2021:43)

4 oktober 2021 | Remissvar

Barns skydd mot sexuella kränkningar behöver stärkas. Barnkonventionen ger rätt till skydd mot våld och övergrepp, rättsligt ingripande (artikel 19) samt undersökning, behandling (artikel 19) och sjukvård och rehabilitering (artikel 24) när det behövs.

Läs hela remissvaret från Allmänna Barnhuset (pdf)

Stiftelsen Allmänna Barnhuset välkomnar de flesta av utredningens förslag

Utredningens förslag på ett mer könsneutralt och heltäckande samlagsbegrepp i brottsbalken är positivt. Genom att orden vaginalt, analt eller oralt läggs till före ordet samlag kan fokus inriktas på allvarlighetsgraden av den sexuella kränkningen oavsett samlagets art och oavsett förövarens och offrets kön. Detta förtydligande av lagens begrepp för samlag kan tänkas bidra positivt till rättsmedvetandet hos barn och ungdomar och motverka utbredda missuppfattningar och myter om vad som är lagligt och olagligt. Vi understryker dock vikten av en noggrann individuell bedömning när det gäller andra typer av sexuella handlingar, som beröring med hand eller föremål eller onani, som kan ge lika allvarliga upplevelser av sexuell kränkning.

Det har funnits luckor i lagstiftningen vad gäller sexualbrott mot barn på distans, t ex online. Det är bra att utredningens har utgått från att det inte bör ha någon betydelse vem som utför den sexuella handlingen, att förövaren inte måste närvara i realtid, att övergreppet inte behöver ha dokumenterats för att döma för sexualbrott på distans utan att det bör vara graden av kränkning som avgör. Det innebär att lagstiftningen bättre motsvarar de typer av distansövergrepp som barn faktiskt utsätts för och den skadliga påverkan vi vet att dessa har.

Vi välkomnar också förslaget att utvidga utnyttjande av barn för sexuell posering till att även omfatta när barnet befinner sig i en situation som innebär sexuell posering.

Vi tillstyrker även att sexuellt ofredande mot barn under 15 år regleras särskilt i en straffbestämmelse, eftersom det skulle tydliggöra principen att barn under 15 år aldrig kan samtycka till och är extra skyddsvärda mot sexuella handlingar.

Utredningens förslag innebär också att det blir fler handlingar som kommer att ingå i det nya barnfridsbrottet. Vi välkomnar att det också blir straffbart att låta barn bevittna: att närstående barn utsätts för sexuellt ofredande, grovt sexuellt ofredande eller grovt sexuellt ofredande.

Utredningen förslår att ansvaret för hälso- och sjukvårdens spårsäkring ska åligga regionen, samt lägger ett antal följdförslag för att anpassa det till andra lagar och förutsättningar. Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslagen, men med två reservationer: Vi anser att tiden för hur länge regionen ska spara prover och fynd från spårsäkring, som inte överlämnats till polis eller åklagare ska räknas från barnets 18-årsdag, oavsett när undersökningen gjorts. Vi anser också att spår och fynd ska alltid spårsäkras när det gäller barn under 15 år som kan ha utsatts för sexuella handlingar och att det måste säkras även i de sällsynta fall då det varken finns polisanmälan eller samtycke av barnet, vårdnadshavare, särskild företrädare eller socialtjänsten under LVU.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset välkomnar att fler utsatta barn får rätt till rättslig prövning och skadestånd

Barn som utsätts för sexualbrott har rätt att få skydd, rättslig prövning, upprättelse och skadestånd. Det har skett flera utvidgningar av vilka handlingar mot barn som innefattas i sexualbrottslagstiftningen under de senaste decennierna. I denna utredning föreslås dessutom ytterligare utvidgningar.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset välkomnar att detta ökar chansen för fler utsatta barn att få rättslig prövning, upprättelse och skadestånd.

Föredragande i ärendet har varit Bengt Söderström.

Läs hela remissvaret från Allmänna Barnhuset (pdf)