Remissvar: Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål

4 december 2020 | Nyhet

Stiftelsen Allmänna Barnhusets remissvar till promemorian Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål (Ds 2020:18), med särskilt fokus kring rätten för varje barn att uttrycka sina åsikter i frågor som berör dem.

Inledning och sammanfattning

Stiftelsen Allmänna Barnhuset välkomnar de författningsförslag som föreslås i promemorian Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål. Det är positivt att barnets delaktighet vid avgöranden i vårdnadstvister liksom vid placering av barn över landgränser inom EU, stärks. Vi delar uppfattningen om att de kan leda till stärkt rättstrygghet men anser att det behövs tydligare skrivningar kring barnets rätt att uttrycka sina åsikter i frågor som berör dem med det förutsätter en ändring i gällande lagstiftning och skrivningar i föräldrabalken.

Europeiska rådet utfärdade den 25 juni 2019 förordningen (EU) 2019/1111 om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, samt om internationella bortföranden av barn (2019 års Bryssel II-förordning). Förordningen ska börja tillämpas fullt ut den 1 augusti 2022. Förordningen är en omarbetning av rådets förordning (EG) nr 2201/2003 från den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (2003 års Bryssel II-förordning).

I departementspromemorian lämnas författningsförslag i anslutning till EU förordningen 2019/1111 som handlar om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn. Det senare handlar om regleringar av rättsligt samarbete inom EU och att bygga broar mellan nationella rättssystem med fokus på internationella familjemål. För att förordningen ska bli direkt tillämplig i Sverige (och i övriga medlemsländer) krävs kompletterande bestämmelser och författningsändringar. Promemorian lämnar författningsförslag som är lämpliga med anledning av förordningen. Syftet är att underlätta i en tid då familjer ofta bildas med föräldrarna från olika länder. Promemorian drar slutsatsen att Bryssel II-förordningen kommer att leda till att det går snabbare och kommer att bli enklare att få ett avgörande verkställt i en annan medlemsstat. Det är positivt för barnet att en oviss situation förkortas, något som Stiftelsen Allmänna Barnhuset välkomnar.

Det är av yttersta vikt att genomlysningen av hur nya Bryssel II-förordningen harmonierar med svensk lagstiftning genomförs med största noggrannhet. Barns rättigheter i vårdnadstvister är ett av stiftelsens prioriterade områden. Barn riskerar att fara illa när föräldrar är i svår konflikt efter separation och behovet av att utveckla stöd och handläggning är stort för att kunna stötta dessa barn och familjer på ett hjälpsamt sätt. Barn med föräldrar bosatta i olika länder riskerar att fara mycket illa i samband med konfliktfyllda separationer och vårdnadstvister. En oviss situation för barnen och föräldrar i svår konflikt som därutöver utmärks av att föräldrar bosatta i olika länder tvistar om förutsättningarna för samarbetet kring gemensamma barn, riskerar att få långtgående negativa konsekvenser på barnen. Likväl som flera kulturella tillhörigheter kan innebära en tillgång för barnet, kan flera kulturella hemvister utgöra en grund för identitetsförvirring och skapa känslor av brist på sammanhang för barnet, något som gör barn till tvistande föräldrar i olika länder, extra sårbara.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset avgränsar sitt remissvar och sätter särskilt fokus kring rätten för varje barn att uttrycka sina åsikter i frågor som berör dem.

Läs hela remissvaret

Föredragande

Föredragande i ärendet är Marianne Gabrielsson

Marianne Gabrielsson

Sakkunnig, barn i vårdnadskonflikter och vårdnadstvist & föräldraskapsstöd 076-809 56 02