Remissvar: Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet SOU 2018-69

28 maj 2019 | Remissvar

Stiftelsen Allmänna Barnhuset välkomnar utredningens förslag och tillstyrker dem i stort, men har några farhågor som är viktiga att beakta i genomförandet.

Ladda ned hela remissvaret SOU 2018-69 (pdf)

Stiftelsen Allmänna Barnhuset ställer sig delvis positiv till att utredningar av äktenskapstvång, barnäktenskapsbrott, vilseledande till tvångsäktenskapsresa och könsstympning koncentreras till ett mindre antal allmänna åklagarkammare och handläggs av särskilt utsedda åklagare, men vill komplettera bedömningen på några punkter. En sådan specialisering kan innebära en tydlig kompetenshöjning vad gäller utredning av brotten, men Stiftelsen Allmänna Barnhuset befarar att en sådan utveckling kan leda till att den lokala samverkan med andra myndigheter kan försämras när barn är brottsoffer. Det innebär att särskilda rutiner för att säkerställa lokal samverkan mellan myndigheter måste upprättas vid genomförandet av den nya organisationen.

Det behöver klargöras att barn som misstänks vara utsatta för dessa brott har samma rättigheter som andra barn att höras i barnanpassade lokaler och av utbildade barnförhörsledare och att tät samverkan behövs med socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Ärendet har beretts av Åsa Landberg.