Remissvar Remiss Vägledning och informationsmaterial till gifta barn, Dnr 30848/2017

19 januari 2018 | Remissvar

Stiftelsen Allmänna Barnhuset välkomnar Socialstyrelsens satsning på att ge socialtjänsten ökad kunskap om barnäktenskap, ökad medvetenhet om dess risker och praktiskt stöd i handläggningen av barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta. Vi välkomnar också ansatsen att ta fram ett informationsmaterial till barn som kommer till Sverige och är gifta.

Barnäktenskap och att komma till Sverige som flykting är två omständigheter som var för sig och tillsammans är förknippade med stora risker för ett barns utveckling. Det är angeläget att möta socialtjänstens behov av stöd i handläggningen och att ge barn som kommer till Sverige som gifta information och ökad chans till delaktighet i beslut och insatser.

Föredragande i ärendet har varit Bengt Söderström.
Remissvar Vägledning och informationsmaterial till gifta barn