Remissvar Skolverket Förslag till ändringar i läroplaner vad gäller kunskapsområdet sex och samlevnad, Dnr 2018:01394

16 april 2019 | Remissvar

Stiftelsen Allmänna Barnhuset välkomnar revideringarna av läroplanerna för grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning gällande kunskapsområdet sex och samlevnad, men anser att de inte är tillräckligt långtgående och behöver kompletteras.

Vi saknar formuleringar som betonar vikten av att i undervisningen ta upp frågor som vålds- och sexualbrott. Förslaget innehåller formuleringar som betonar vikten av att sexualitet och relationer präglas av frivillighet, ömsesidighet och respekt samt formuleringar om att eleverna ska få kännedom om hur de kan gå tillväga för att få hjälp om de upplever otrygghet i eller utanför skolan.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset anser att detta inte är tillräckligt utan att tydliga formuleringar om vålds- och sexualbrott måste till. Omskrivningar och otydliga formuleringar som lämnar tolkningsutrymme riskerar att leda till att dessa frågor inte tas upp i undervisningen.

Ärendet har beretts av Åsa Landberg och Bengt Söderström.

Ladda ner remissvaret i sin helhet