Remissvar: Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

10 november 2020 | Nyhet

Stiftelsen Allmänna Barnhuset ställer sig positiva till de förslag till kompletteringar till betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112) som läggs fram i denna promemoria.

Barn i skyddat boende är i en utsatt situation och det är angeläget att deras rätt till skydd, säkerhet och skolgång kan tillgodoses, även i de fall den vårdnadshavare som samtidigt är misstänkt förövare inte samtycker. Den lagstiftning som Regeringskansliet föreslår i denna promemoria för att komplettera SOU 2017:112 skulle ge samhället ytterligare möjligheter att öka barnets säkerhet och att barnet direkt kan erbjudas den vård och det stöd som det behöver.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är positiva till förslaget att socialnämnden ska kunna besluta om omedelbar placering i skyddat boende, även när den vårdnadshavare som misstänks ha utövat våldet inte samtycker till placering eller de insatser barnet behöver. Det ger ökade möjligheter att ge barnet skydd i akuta lägen med hög osäkerhet eller risknivå samt att tillgodose barnets rätt till vård direkt.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker också promemorians förslag till nya bestämmelser som möjliggör sekretess för adresser till de skyddade boendena. Vi instämmer också i de förslag som tydliggör elevers rätt att gå i skola under vistelse i skyddat boende och att barn i även under placering i skyddat boende har rätt att få insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och enligt socialförsäkringsbalken.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset ställde sig i tidigare remissvar positiva till betänkandet (SOU 2017:112) i sin helhet. Vi föreslog därutöver ytterligare satsningar på utvärdering av stöd och behandlingsmetoder för våldsutsatta barn samt skyndsamt tillsättande av en ny utredning om vårdnad, boende och umgänge. De förslagen kvarstår.

Vi vill betona vikten av insatser till stöd för placerade barns skolgång sker i samordning mellan skola och socialtjänst.

Läs hela remissvaret

Föredragande

Föredragande i ärendet är Bengt Söderström

Bengt Söderström

Sakkunnig Våld mot barn 076-800 68 53

Är du journalist?

Kontakta vår pressansvariga