Remissvar: Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32)

18 september 2019 | Remissvar

Stiftelsen Allmänna Barnhuset välkomnar utredningens förslag och tillstyrker dem i sin helhet. Det är mycket angeläget att uppmaning till självmord kriminaliseras liksom att det straffrättsliga skyddet för barn som bevittnar brott mellan närstående stärks. En kriminalisering av bevittnandet är ett nödvändigt steg.

Hela remissvaret som pdf: Barn som bevittnar våld (SOU 2019:32)

Barnhuset vill framhålla att övriga åtgärder som föreslås i 10.11.2. för att stärka den rättsliga ställningen för och omhändertagandet av barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar mellan närstående är mycket angelägna. Att dessa åtgärder även gynnar barn som utsatts för andra brott gör dem än mer angelägna.

Det är inte acceptabelt att villkoren för barn som utsatts för brott varierar så kraftigt över landet, och om olikheterna inte adresseras riskerar de att öka än mer när barn som bevittnat våld mellan närstående blir målsägare. En lösning på det är att alla barn som misstänks vara utsatta för brott tas emot på ett Barnahus med hög kvalitet och tillräcklig bemanning för att erbjuda stöd och behandling. Frågan om att det finns behov av författningsreformer och andra åtgärder för barnahusens verksamhet bör därför utredas skyndsamt.