Remissvar Vägledning för identifiering av etiska aspekter vid granskning av kunskap och insatser inom socialtjänst

28 mars 2018 | Remissvar

Stiftelsen Allmänna Barnhuset (Barnhuset) har tagit del av SBU:s vägledning för identifiering av etiska aspekter vid granskning av kunskap och insatser inom socialtjänst. Barnhuset förhåller sig positiv till inrättande av en vägledning för etisk analys vid granskning av socialtjänstens insatser.

Barnhuset noterar dock ett par områden i vägledningen som kräver ett stärkt barnrättsperspektiv och önskar därför framföra ett par allmänna synpunkter. I de frågor där riktlinjer inte indelas utefter de olika målgrupperna behövs det i en del fall tydliggöras vilka riktlinjer som avser vilken målgrupp. Detta då de tre inkluderade målgrupperna skiljer sig mycket åt i ett flertal avseenden som rör socialtjänstens insatser.

Barnhuset anser att en mer noggrann redogörelse av begrepp och definitioner skulle underlätta underlaget till en sådan vägledning. Barnhuset föreslår att förutom svensk sociallagstiftning så bör FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) läggas till de centrala värden som innefattas i begreppet etik.

Föredragande i ärendet har varit Emma Tengwall.

Hela remissvaret finns att läsa här.