Remissvar Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn – Ds 2018:23

18 oktober 2018 | Remissvar

Stiftelsen Allmänna Barnhuset anser att barnpornografibrott mot verkliga barn ska ges en annan brottsbeteckning och placeras i brottsbalkens 6 kapitel.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar utredarens analys av behovet av en skärpt syn på grova barnpornografibrott.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset stöder utredningens förslag att preskriptionstiden för de allvarligaste sexualbrotten mot barn och grov könsstympning mot barn bör avskaffas, men anser dessutom att även preskriptionstiden för grova barnpornografibrott bör avskaffas.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset konstaterar att det medför oklarheter att hanteringen av sexuella skildringar av verkliga barn har samma brottsbeteckning och lagrum som skildringar av fiktiva barn. När verkliga barn utsätts bör utgångspunkten i första hand vara kränkningen av det individuella barnet. Vid sexuella skildringar av fiktiva barn är samhällets skydd det primära.

Ärendet har beretts av Åsa Landberg och Bengt Söderström

Här kan du ladda ned remissvaret i sin helhet