Sexuella övergrepp och försummelse av barn ökar i Sverige

19 april 2023 | Nyhet

– Stor nationell studie presenteras i dag

I dag presenteras den senaste nationella kartläggningen om våld och sexuella övergrepp mot barn i Sverige. Studien är gjord på uppdrag av regeringen. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har gjort liknande studier i över 20 år vilket innebär att vi kan göra jämförelser och se förändringar över tid.

Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

– Ett av målen i FN:s agenda 2030 är att allt våld mot barn ska upphöra, men de här resultaten visar att vuxnas våld mot barn inte har minskat sedan den senaste elevstudien 2016. Tvärtom har vissa former av våld ökat. Studien visar också brister vad gäller bemötande och tillgång till stöd för de barn som berättar om våld. Det här innebär att det behövs krafttag på många olika nivåer i samhället för att vända utvecklingen, säger Cecilia Sjölander, generalsekreterare för Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Kartläggningen är gjord i samarbete med Karlstads universitet och Linnéuniversitetet. Studien är en nationellt representativ elevenkätsundersökning genomförd i årskurs 9 i grundskolan. 5 820 elevers svar ingår i analyserna.

Resultaten visar att 57,4 procent av eleverna hade utsatts för någon form av våld av en vuxen och/eller jämnårig under sin uppväxt. 39,9 procent hade utsatts för våld av någon vuxen person, den här siffran är oförändrad sedan studien 2016. Däremot ökar sexuella övergrepp begångna av okända vuxna och jämnåriga, försummelse och psykiskt våld av en förälder.

Några viktiga utgångspunkter för just den här kartläggningen har varit att undersöka hur vanligt det är att vuxna utsätter barn för olika former av våld (inklusive sexuella övergrepp), i vilken utsträckning barn utsätts av andra barn och om detta har förändrats över tid, och i vilken utsträckning barnen har upplevt våld och/eller sexuella övergrepp i parrelationer. Frågor har också ställts om barns våldsutsatthet under pandemin.

– Vi hoppas att den här rapporten kommer bidra till ett mer effektivt förebyggande arbete i Sverige. Det otroligt viktigt att vi ställer, och fortsätter att ställa, den här typen av frågor om våld och övergrepp direkt till barn och unga. Det är först ut ur kunskap som det preventiva arbetet kan bli verkningsfullt, säger Cecilia Sjölander, generalsekreterare på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Studien redovisas av forskarna tisdag 18 april kl. 9.30 i Karlstad, på Karlstad CCC, i samband med konferensen Barnrättsdagarna.

Ladda ner rapporten

Några siffror från rapporten

  • Sexuella övergrepp har ökat betydligt sedan 2016 (från 20,3 procent till 28,6 procent). Ökningen gäller för både flickor och pojkar. Det är främst övergrepp som skett digitalt som har ökat.
  • Det är främst sexuella övergrepp som begåtts av okända vuxna som har ökat (från 6,3 procent 2016 till 12,2 procent 2022), men även av jämnåriga (från 15,4 procent 2016 till 21,3 procent 2022).
  • Det var färre elever som rapporterade att de utsatts för sexuella övergrepp av en vuxen i familjen i jämförelse med studien 2016 (1,4 procent 2016 jämfört med 0,8 procent 2022).
  • Försummelse har ökat signifikant, från drygt 6 procent 2016 till 11,9 2022.
    I den här studien uppger 9,2 procent av eleverna att de utsatts för fysisk försummelse, 2016 var det drygt 1 procent. Emotionell försummelse har ökat från drygt 5 procent till drygt 6 procent.
  • Psykiskt våld av en förälder har också ökat sedan 2016, från 11 till 12 procent.

Tidigare rapporter

Är du journalist?

Kontakta vår kommunikatör

Ellinor Åslin Hägg

Kommunikatör 076-800 69 41