Spädbarn i fängelse – ny studie publicerad

22 november 2019 | Forskningsnyhet

Spädbarn i fängelse – ny studie publicerad

Litteraturstudien om spädbarn i fängelse fick forskningsanslag från Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2012 och är nu publicerad i vår forskningsdatabas.

Syftet med litteraturgenomgången är undersöka situationen för barn som medföljer sin förälder i anstalt, och med utgångspunkt från denna kunskap framöver utveckla interventioner för att säkerställa en god hälsa och utveckling hos barnen. En kartläggning av antal barn och mödrar och villkor och förutsättningar för dessa i anstalten presenteras i ett antal länder, däribland Australien, Spanien, Italien och USA.

Ladda ned och läs ”Spädbarn i fängelse” här.

Bakgrund
Under början av 1900-talet införde alla nordiska länder, med undantag för Norge, en möjlighet för mödrar att ta med sig sitt spädbarn i kriminalvårdsanstalt under verkställighetstiden. Barnets ålder när hon/han måste lämna anstalten varierar beroende på land. I Sverige har åldersgränsen framtill år 2010 varit 12 månader. I praktiken var det emellertid ovanligt att barn var i anstalt under hela sitt första levnadsår. I Sverige har det rått en princip att barn i möjligaste mån ska hållas utanför anstalterna. Socialstyrelsen & Kriminalvårdsstyrelsen (1998) menar att barn endast i undantagsfall ska bo i fängelse, det vill säga när ingen bättre lösning finns att tillgå. Anledningen till att man började tillåta barn att vara i anstalt med sin mamma var att de vid denna tid var beroende av modersmjölken för att överleva. Denna omständighet har förändrats sedan modersmjölksersättning blev ett alternativ till bröstmjölk. Trots det har möjligheten kvarstått för mödrar att ta med sina barn i anstalt. Sverige fick en ny fängelselag 2010. I 2 kap 5 § står som följer:

En intagen får medges att ha sitt spädbarn hos sig, om det kan anses vara till barnets bästa (Fängelselagen 2010:610).