Stiftelsen Allmänna Barnhuset tilldelas medel för undersökning om föräldraskap, våld och stöd

17 juni 2021 | Pressmeddelande

Idag den 17 juni 2021 kom det glädjande beskedet att regeringen beviljar Stiftelsen Allmänna Barnhuset 1,5 miljoner kronor för att, i samarbete med Karlstads universitet, planera och genomföra en föräldraenkätundersökning och intervjuer om föräldraskap, våld och stöd.

Syftet med enkätstudien är att följa upp tidigare föräldrastudier om våld genom att undersöka förekomsten av olika former av våld mot barn inklusive partnervåld, attityder till våld i uppfostringssyfte samt risk- och skyddsfaktorer för våld. Syftet är även att undersöka hur covid-19- pandemin påverkat föräldraskap. Studien syftar också till att undersöka behovet och erfarenheterna av föräldraskapsstöd.

– Barn måste skyddas från våld. Även om mycket har gjorts för att säkerställa barns rätt till skydd från våld utsätts många barn i Sverige fortfarande och sannolikt är mörkertalet stort. Stiftelsen Allmänna Barnhuset bedriver ett viktigt arbete med att förebygga våld mot barn i Sverige. Nu beviljar vi stiftelsen medel för att genomföra en viktig undersökning om föräldraskap, våld och stöd säger Märta Stenevi, jämställdhetsminister.

Förekomsten av våld mot barn i Sverige har studerats regelbundet sedan införandet av den s.k. anti-agalagen i föräldrabalken år 1979. De nationella studierna har belyst barns erfarenheter av våld och kränkningar och föräldrars bruk av och inställning till våld mot barn. De senare studierna, från 2006 och framåt, har skett i samarbete mellan Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Karlstads universitet.

Här kan du ladda ner den senaste undersökningen ”Den bästa och svåraste uppgiften i världen” som publicerades 2018. (länk)

Undersökningen kommer att pågå mellan 2021 och 2022. Under 2022 kommer rapporten att sammanställas och resultaten att spridas.

Läs pressmeddelandet på regeringens webbplats (extern)