Stora Priset 2019 går till Maskrosbarn och Daniel Velasco

10 april 2019 | Pressmeddelande

Barnhuset delar ut Stora Priset sedan 1987 till den/de som genom banbrytande insatser befrämjat barns och ungdomars sociala förhållanden i vårt land. Pristagare 2019 är organisationen Maskrosbarn och undersökande reporter Daniel Velasco.

Priset kan ges till en eller flera personer, en förening eller organisation. Prissumman är 150 000 kr (75 000 kr per pristagare när de är två) som förutsätts skänkas till någon verksamhet inom området sociala insatser för barn och ungdom, som mottagaren själv väljer.

Maskrosbarn

Fotograf: Matilda Söderström

I Sverige har ca 500 000 barn och ungdomar minst en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Många av de här barnen utsätts även för våld i hemmet. Barnrättsorganisation Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra deras levnadsvillkor. Detta görs bland annat genom utbildningar, föreläsningar samt stödverksamhet i form av helg- och lovläger, torsdagsmys, internetstöd och personliga coacher. Idag är Maskrosbarn Sveriges största organisation för ungdomar som växer upp med föräldrar som har ett missbruk eller psykisk ohälsa.

Maskrosbarn har kontor i Stockholm och Göteborg men når med flera av sina stödprogram, utbildningar och föreläsningar ungdomar i hela landet. Maskrosbarn samarbetar med socialkontor för att inspirera kommuner att arbeta med innovativa lösningar för att göra det bättre för utsatta barn och unga som möter socialtjänsten. Maskrosbarn erbjuder både stödinsatser direkt till ungdomar samt utbildningar och praktiskt arbete på era enheter.

Maskrosbarns vision är att alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer utan negativa konsekvenser av sin uppväxt.

Motivering

Barn i utsatta livssituationer har rätt till samma goda uppväxtvillkor som andra barn. Alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Organisationen Maskrosbarn ger kunskap som utvecklar arbetet med att stärka barn i utsatta situationer, så att barn och unga kan få de goda uppväxtvillkor de har rätt till.

Genom att arbeta aktivt för barn och ungdomar vars föräldrar mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk gör organisationen Maskrosbarn stor skillnad. Maskrosbarn erbjuder stöd och insatser på barnens villkor samtidigt som de bidrar till att yrkesverksamma får en ökad medvetenhet och kunskap om barn i utsatta situationer.

Daniel Velasco

Rätten att fritt hysa en åsikt och att uttrycka den i tal, skrift eller bild slås fast i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna liksom i konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Yttrandefriheten har fått nya möjligheter i och med utbredningen av internet i världen. På bara en millidels sekund kan information och åsikter spridas till hundratusentals mottagare runt om i världen.

Möjligheten att uttrycka sin åsikt och bilda opinion i olika frågor har länge ansetts vara en viktig förutsättning för att de politiska processerna ska fungera på ett demokratiskt sätt. Journalistiken har en central demokratisk roll i nyhetsförmedling, opinionsbildning och granskning av maktförhållanden och samhällsproblem. Daniel Velasco har jobbat på Sveriges Radio sedan 1999 och sedan 2004 undersökande reporter på Ekot. Daniel har gjort flera uppmärksammade dokumentärer: Patienten och tystnaden, Den fastspända flickan, Listan – 20 år av ungdomsbrott, Jävla vitskallar och Hästgården.

Han har under lång tid granskat tvångsvården av barn och unga, vilket bidragit till att LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, ändrats och att barns och ungas rättigheter stärkts.

Motivering

Yttrandefrihet och en granskande journalistik som lyfter känsliga frågor till ytan och belyser det som annars kan fortgå i det fördolda är av grundbultarna i ett demokratiskt samhälle. Extra viktigt är att uppmärksamma barn och unga i utsatta situationer.

Daniel Velasco har genom sina dokumentärer låtit barn som annars inte haft möjlighet att komma till tals få berätta sin historia. I flera reportage har Daniel satt ljuset på situationer där barn och unga utsatts för våld och övergrepp utan att vuxenvärlden har gripit in.

Han har på ett förtjänstfullt sätt lyckats få ihop den grävande journalistiken och det avancerade berättandet i olika dokumentärserier och på så vis bidragit till att förbättra situationen för utsatta barn i Sverige.

Se filmen med Daniel som visades på Barnrättsdagarna 2019