Utlysning av forskningsmedel för Letterbox Club Sverige

25 augusti 2021 | Forskningsnyhet

Stiftelsen Allmänna Barnhuset utlyser medel för att göra en studie av vad deltagande i Letterbox Club Sverige betyder för barnen och deras föräldrar/familjehemsföräldrar, t.ex. välbefinnande, samspel, behov av stöd samt intresse för spel, böcker och läsning.

Ambitionen är att denna studies resultat ska bidra till fortsatt utveckling/förbättring av modellen. Det kan även bli aktuellt med en uppföljningsstudie två år efter att barnen avslutat sitt deltagande i Letterbox Club Sverige. Studier som Stiftelsen Allmänna Barnhuset stödjer bör inkludera barn som informanter.

Letterbox Club vänder sig till barn i socialt utsatta livssituationer och syftar till att stimulera och väcka barns nyfikenhet och lust att läsa, räkna och lära sig. Vi välkomnar intresserade forskare att inkomma med ansökan senast den 22 november 2021. Läs mer nedan om studien och hur du ansöker.

Förutsättningar

Ansökan kan göras av disputerad forskare. Studien bör genomföras under perioden januari 2022 – maj 2023. Barnens deltagande pågår under maj – oktober 2022.
Forskningen är oberoende från Stiftelsen Allmänna Barnhuset men behöver praktiskt genomföras i samarbete med projektledningen för Letterbox Club Sverige. Projektet ska kontinuerligt rapporteras till Stiftelsen Allmänna Barnhuset och en delredovisning ska göras senast 2023-04-30. Slutredovisning inkluderat en slutrapport, en populärvetenskaplig sammanfattning samt en ekonomisk redovisning ska ske senast 2023-12-30.

Data från studien ägs gemensamt av forskaren och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Forskaren kan använda data från studien fritt i sin forskning.

800 000 kronor (inkl. eventuell moms) har avsatts för studiens genomförande. Hälften utbetalas i januari 2022 och resterande i januari och maj 2023.

En viktig del i Stiftelsen Allmänna Barnhusets verksamhet är att skapa en dialog mellan forskare och praktiker. Vi arrangerar konferenser och seminarier på olika orter i landet, ofta i samarbete med socialtjänstens FoU-enheter men även med andra aktörer i syfte att sprida kunskap från den forskning vi finansierat. Vid sådana sammanhang förväntar vi oss att du deltar.

Ansökan

Du ansöker genom Stiftelsen Allmänna Barnhusets digitala ansökningssystem, där du registrerar ett konto och följer instruktionerna. Ansökan ska ske senast den 22 november. Besked kommer att lämnas senast 20 december. Eventuellt kan kontakt komma att tas för kompletterande frågor.

Logga in till ansökningssystemet för att söka medel här (länk).

Letterbox Club – bakgrund

Letterbox Club är en intervention som bedrivs i hemmen med syftet att stimulera och väcka barns nyfikenhet och lust att läsa, räkna och lära sig. Målet är att öka barnens kunskaper och lärande samt att gynna ett positivt samspel mellan barn och vuxna i hemmet. Deltagande i Letterbox Club innebär att barnen får ett paket per månad, via posten. En omgång pågår i sex månader och således innebär det sex paket till barnen. Varje paket innehåller en skönlitterär bok, en faktabok, ett eller flera spel som tränar matematik och räkneförmåga, samt brev från författare, och diverse skrivmaterial.

Det är socialtjänsten i landets kommuner som anmäler barn till Letterbox Club Sverige. Målgruppen är barn som lever i socialt utsatta livssituationer, främst barn i familjehem och barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd, men även t.ex. nyanlända barn kan delta. Deltagarna i Sverige är i åldrarna 6-11 år och paketen finns i tre olika svårighetsgrader. Dessutom prövas sedan 2021 specialpaket för nyanlända barn och barn med läs- och skrivsvårigheter.

Letterbox Club har sitt ursprung i England där utvecklingen av modellen startade 2003. Idag är The Letterbox Club en etablerad verksamhet i Storbritannien och har årligen runt 10 000 deltagande barn (Region Jönköpings län & Allmänna Barnhuset, 2017).

I Sverige väcktes intresset för The Letterbox Club 2012 och efter en tids utbyte med England startades pilotprojekt i Stockholm och i Jönköpings län. Efter pilotprojekten utvecklades innehållet i Letterbox Club Sverige och därefter har interventionen spridits i landet:

  • 2018 deltog 400 barn i 38 kommuner.
  • 2019 deltog 340 barn i 21 kommuner.
  • 2020 deltog 537 barn i 27 kommuner.
  • 2021 deltar 838 barn i 44 kommuner.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är idag huvudman för Letterbox Club Sverige. Ambitionen framöver är att varje år skicka ut en omgång (6 st) paket till deltagande barn. Samtidigt pågår ett ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete. Mer information finns att läsa på Stiftelsen Allmänna Barnhusets hemsida: (länk)

Sedan tidigare har en ”Toolbox” tagits fram för att stödja och engagera föräldrarna i barnens deltagande. Det finns också planer på att ta fram ett utbildningspaket för föräldrarna.

Tidigare forskning

Under uppbyggnaden av The Letterbox Club i Storbritannien gjordes flera studier och utvärderingar. De genomfördes främst genom enkäter och tester med före- och eftermätningar av barnens kunskapsnivåer. Sammanlagt deltog nästan tusen placerade barn. Resultaten visade att de deltagande barnen överlag var nöjda med deltagandet och kände sig utvalda. En del av barnen var mer aktiva i sitt eget lärande, och projektet visade på förbättrade relationer och gemensamma aktiviteter i familjerna. Barnens kunskaper i matematik och läsning testades, och visade förbättringar både i matematik och läsning (Dymoke & Griffiths, 2010; Griffiths & Comber, 2011; Griffiths, Comber, & Dymoke, 2010; Griffiths & Comber, 2013; Winter, Connolly, Bell & Ferguson, 2011).
2016 publicerades resultaten från en Nordirländsk RCT-studie samt en kompletterande kvalitativ intervjustudie (Mooney, Winter & Connolly 2016; Roberts, Winter & Connolly 2016). Den visade inte de positiva resultat som tidigare studier gällande barnens läsförmåga eller attityder till läsning och skola. Slutsatsen blev att paketen behöver kompletteras med utbildning/vägledning till familjehemsföräldrar och att modellen behöver utvecklas, gärna i samarbete mellan forskning och praktik. Rapporter från Storbritannien finns att hämta: https://www.booktrust.org.uk (extern)

I Danmark genomfördes en intervention som på flera sätt liknar The Letterbox Club och där gjordes också en RCT-studie (Jakobsen & Andersen, 2013). Studien visade på positiva resultat. 2016 och 2017 testades en dansk variant av The Letterbox Club, Klub Penalhus. Utvärderingen visade en förbättring på avkodning i vissa grupper av barn, men då främst de barn som inte betecknas leva i utsatta livssituationer. På matematikområdet visades ingen effekt. Utvärderingen undersökte också barnens välbefinnande och psykiska mående och där framkom flera tydligt positiva effekter, även en tid efter avslutad insats. I den kvalitativa analysen framkom att barnens läsning hade ökat och att vissa barn förbättrade sina läskunskaper, samt att skolan var roligare (Rosholm, Donslund Vind, Bøgh Laursen, Jeppesen Lomholt & Albeck Nielsen, 2019).

Utvärderingen av de svenska pilotprojekten genomfördes till största delen av Stockholms universitet men också av FoUrum social välfärd i Jönköpings län. Barnens kunskapsnivåer i läsning och matematik (endast Jönköpingsprojektet) testades genom före- och eftermätning. Dessutom intervjuades ett urval av barn och föräldrar och barnen fick genom en enkät svara på vad de tyckte om innehållet i paketen. (Forsman & Bejbom, 2016; Region Jönköpings län & Allmänna Barnhuset, 2017; Forsman, 2019). Under metodutvecklingen intervjuades några familjehemsföräldrar om hur paketen använts och hur barn och föräldrar tagit sig an materialet (Lager Millton, 2018). Senare omgångar av Letterbox Club Sverige har utvärderats genom enkäter till barn och föräldrar.

Länkar och material

Utlysning forskningsmedel Letterbox Club Sverige 21-08-23 (pdf)

Information om projektet Letterbox Club Sverige (länk)

Publikation: Nyfikenhet till lärande – i ett paket på posten (2020) (länk)

Publikation: Letterbox Club Sverige – en intervention för att höja läsförmåga och inlärning hos barn i utsatta livssituationer (2017) (länk)

Frågor om Letterbox Club och studien


Sofia Lager Millton
Projektansvarig Letterbox Club
Skicka e-post (länk)
Telefon: 076-800 61 25