Utlysning av planeringsanslag Efter barnförhöret

25 mars 2021 | Forskningsnyhet

Denna riktade utlysning gäller planeringsanslag för forskning om krisstödsmodellen Efter barnförhöret.

Efter barnförhöret – bakgrund

Stiftelsen Allmänna Barnhuset publicerade 2017 en beskrivning av arbetsmodellen Efter barnförhöret i en handbok (Elfström et.al. 2017).

Bakgrunden är att barn som hörts av polisen på grund av misstänkt barnmisshandel i hemmet ofta inte får det stöd och den information de har rätt till.

Endast i undantagsfall placeras barn utanför hemmet efter förhöret. Det vanligaste är att barnet ska hem till en eller båda föräldrarna, även om de är misstänkta för brott. Intervjustudier har visat att barn ofta saknar information och upplever bristande delaktighet och kontrollförlust efter att de avslöjat våld i hemmet (Thulin et.al. 2019). Många känner stark oro medan de väntar på besked om vad som ska hända med dem och familjen (Jonsson & Landberg 2019). Ibland får de ingen information alls (Landberg et.al. 2020).

Uppgifter om våld i anmälan riskerar också att komma ur fokus under socialtjänstens utredning. Många utredningar avslutas helt utan insats eller utmynnar i en insats som inte har fokus på det våld som barnet berättat om (Heimer et.al. 2017).

Efter barnförhöret är en modell där socialtjänsten ger ett strukturerat krisstöd i tre steg som påbörjas samma dag som barnet förhörts. Modellen består av tre delar:

  • Informationsmöte med föräldrarna
  • Hembesök
  • Uppföljande samtal med barn och föräldrar separat, men med målsättningen att avsluta med ett gemensamt samtal

I denna arbetsmodell arbetar socialtjänsten mot flera olika mål: Barn får information om rätten att skyddas mot våld. Barn får komma till tals och får utrymme att beskriva sin upplevelse av situationen, ställa frågor och säga sin mening. Föräldrar får information om hur negativt våld mot barn är och om alternativa uppfostringsmetoder. De barn och föräldrar som har behov av mer stöd eller behandling kan uppmärksammas och slussas vidare direkt.

Efter barnförhöret är en modell för hur socialtjänsten kan organisera och genomföra det stöd som brottsutsatta barn ska erbjudas. Stödet sätts in direkt och ges parallellt med socialtjänstens utredning. Modellen syftar till att tillgodose barnets rätt till delaktighet och rätt att bli hörd och förebygga att samhällets ingripande lämnar barnet i ett sämre läge än innan anmälan.

Mer information om Efter Barnförhöret finns att läsa här (länk)

Utbildning i och spridning av modellen Efter Barnförhöret i Sverige

Utbildning i modellen arrangeras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset med hjälp av kontrakterade lärare som har praktisk erfarenhet av att arbeta med modellen. Utbildningen omfattar en heldag med föreläsningar, diskussioner och rollspel. För närvarande finns sex utbildare som arbetar i par.

Sedan 2017 har totalt 419 deltagare från 101 kommuner i Sverige utbildats vid 24 utbildningar. Efterfrågan på utbildning i modellen fortsätter vara stor och handboken har fått stor spridning.

Tidigare projekt

Nilsson och Svedin (2017) konstaterar i en kunskapsöversikt att det saknas tillgängliga och utvärderade tidiga interventioner för våldsutsatta barn i Sverige. De ser ett behov av att utvärdera och implementera bland annat Efter barnförhöret.

Under projektet Stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysiskt våld utarbetades en utbildning i Efter barnförhöret. I projektet hade fem regioner identifierat en brist i stödet till barn och föräldrar efter anmälan och förhör om misstänkt barnmisshandel. De kommuner som inte tidigare arbetat med att ge stöd direkt och parallellt med utredning om barnmisshandel och som under projektet införde krisstöd enligt modellen Efter Barnförhöret beskrev mycket positiva erfarenheter (Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2019).

2019 genomfördes ett projekt med medel från innovationsmyndigheten Vinnova (Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2020). Syftet var att ta fram en långsiktig plan för hur modellen Efter barnförhöret ska kunna spridas brett över landet i små och stora kommuner, i storstad och i glesbygd. Behandlare som utbildats och börjat arbeta med modellen intervjuades och workshops hölls med behandlare, chefer inom socialtjänsten och utbildare. En slutsats blev att utbildningsformatet fungerade väl. En annan att modellen hade varit uppskattad och relativt lätt att använda. En plan togs fram för fortsatt implementering och spridning. Det lyftes också fram ett behov av uppföljning av arbetet med att implementera modellen i olika kommuner samt utvärdering av hur modellen upplevs av barn och föräldrar.

Inriktning på denna utlysning

Stiftelsen Allmänna Barnhuset utlyser medel för att ta fram en forskningsplan och underlag för att söka medel för forskningsstudier med inriktning att utvärdera krisstöd enligt modellen Efter Barnförhöret i tre avseenden:

  • Uppföljning av hur barn och föräldrar upplevt interventionen.
  • Utvärdering av vilka för- och nackdelar socialtjänsten uppfattar att modellen har i arbetet med att ge stöd till barn och föräldrar vid misstänkt barnmisshandel och att förebygga nytt våld.
  • Utvärdering av hur införandet av modellen påverkar socialtjänstens utredningar av barnets skydd och familjens behov av stöd samt hur det påverkar åklagarens och polisens arbete med att utreda och beivra brott mot barn. Om möjligt även av eventuell påverkan för andra intressenter.

Vi ser gärna mixade metoder som även inkluderar möjliga kvantitativa mått.

Förutsättningar

Ansökan bör göras av disputerad forskare.

Planeringsarbetet bör genomföras under 2021 och förväntas utmynna i ansökningar om forskningsmedel för en utvärderingsstudie med målsättning att starta 2022. Vi förväntar oss att etikansökan inryms inom planeringsarbetet.

Planering och forskningsansökan är oberoende från Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Underlag från Stiftelsen Allmänna Barnhusets tidigare projekt tillhandahålles liksom förmedling av kontakt med de som utbildats i och använder modellen, samt tillgång till utbildningsmaterial.

Planeringsprojektet ska rapporteras till Stiftelsen Allmänna Barnhuset senast 2021-11-30 i form av en utvärderingsplan, etikansökan och beskrivning av vilka ansökningar om forskningsmedel som planeras.

150 000 (inkl. moms) kronor har avsatts för planeringens genomförande, varav 75 000 utbetalas vid kontraktsskrivning och 75 000 efter rapport av utvärderingsplan.

En viktig del i Stiftelsen Allmänna Barnhusets verksamhet är att skapa en dialog mellan forskare och praktiker. Vi arrangerar konferenser och seminarier på olika orter i landet, ofta i samarbete med socialtjänstens FoU-enheter men även med andra aktörer i syfte att sprida kunskap från den forskning vi finansierat. Vid sådana sammanhang förväntar vi oss att du deltar.

Ansökan

Välkommen med din ansökan till Stiftelsen Allmänna Barnhusets digitala ansökningssystem för forskning, som du når här (länk öppnas i nytt fönster).

Ansökningsomgången håller öppet från kl. 09:00 den 25 mars 2021 till kl. 09:00 den 21 maj 2021. Besked kommer att lämnas under juni månad. Eventuellt kan kontakt komma att tas för kompletterande frågor.