Var fjärde 18-åring har varit utsatt för sexuella övergrepp

30 augusti 2021 | Debattartikel

En ny studie som Stiftelsen Allmänna Barnhuset överlämnar till regeringen idag visar att andelen 18-åringar som utsatts för sexuella övergrepp ökat från var femte till var fjärde sedan år 2014. Drygt var tredje flicka uppger att hon har varit utsatt för ett sexuellt övergrepp under sin uppväxt.

Drygt 3 000 gymnasieelever i slumpmässigt utvalda skolor har fått svara på frågor om deras erfarenheter av sexuella övergrepp och sexuell exploatering under uppväxten. Resultaten från studien visar en stabil situation på flera av de områden som undersökts, men även en rad försämringar sedan tidigare studier.

Det har skett en signifikant ökning vad gäller förekomsten av sexuella övergrepp sedan 2014. Det är inte längre var femte elev som uppger att de utsatts för övergrepp utan var fjärde elev och det är flickor som i högre utsträckning är utsatta, enligt årets undersökning. Drygt var tredje flicka uppger att hon har varit utsatt för ett sexuellt övergrepp under sin uppväxt.

– Eventuellt kan en del av ökningen handla om att det blivit lättare för ungdomar att definiera det de varit med om som övergrepp och att de därmed kunnat ange det i enkäten. Men, oavsett vad ökningen beror på så är situationen allvarlig och ingenting tyder på att den förbättras, säger Carl Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

En större andel ungdomar än vid förra studien har skickat avklädda bilder eller filmer på sig själva via internet och en större andel av de ungdomar som haft sex via nätet hade känt sig pressade eller tvingade. Ökningen fanns hos bägge könen, men var större för flickorna.

Det har även skett en markant ökning av självskadebeteende och andelen unga som skadat sig med sex har ökat sedan föregående studie. Flickor är betydligt mer utsatta än pojkar både när det gäller självskadebeteende generellt och att skada sig genom sex.

Andelen gymnasielever som uppgav att de har sålt sex har däremot legat stabilt under tidsperioden 2004–2020/2021.

– De ungdomar som någon gång sålt sex var liksom de ungdomar som skadade sig med sex betydligt oftare utsatta för sexuella övergrepp än andra elever. En följd av att utsättas för sexuella övergrepp kan vara att utveckla destruktiva beteenden som ett led i försöken att hantera det som hänt. Genom att tidigt fånga upp de barn som utsätts för sexuella övergrepp och erbjuda dem skydd, stöd och rehabilitering kan en sådan utveckling stoppas, säger Linda Jonsson, lektor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Eleverna skattade över lag sin hälsa sämre än 2014. Försämringen är statistiskt säkerställd och återigen större för flickor än för pojkar. Hälsan försämrades dessutom för varje insamlingsperiod, de ungdomar som svarade efter det att gymnasieskolorna stängdes skattade sin hälsa sämre än de som svarade innan stängningen.

– Vi vet ännu inte om ohälsan minskar när restriktionerna lättar och livet återgår till mer normala former. Men det är troligt att det finns en grupp unga som kommer att behöva mycket stöd för att ta igen sådant de missat under pandemin och må bra igen, säger Åsa Landberg, leg. psykolog och sakkunnig på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Bakgrund till studien

På uppdrag av Stiftelsen Allmänna Barnhuset har forskare från Ersta Sköndal Bräcke Högskola tillsammans med Statisticon genomfört en kvantitativ studie bland unga i gymnasieskolans år 3. Detta är den fjärde stora nationella studien på området ungdomars sexualitet och utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering som har finansierats av regeringen. Svaren går att jämföra med tidigare år då samma frågor har ställts vid samtliga undersökningar.

Denna studie ställer även frågor kring några nya områden, bland annat ungdomars användning av och attityder till pornografi och ungdomars erfarenhet av och kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, synen på jämställdhet, friskfaktorer, affektreglering, funktionsnedsättning, erfarenheter av #metoo rörelsen men även frågor som hur Covid-19 med distansundervisning påverkat eleverna.

Rapporten: Unga sex och internet efter #metoo (pdf)

Film: Forskarna om rapporten Unga, sex och internet efter #metoo (YouTube)

Film om rapporten: Det gäller en av fyra (YouTube)

Film om rapporten: I skuggan av Covid-19 (YouTube)

Presskontakt

Susanne Björk
Kommunikatör, 070-106 31 13
susanne.bjork@allmannabarnhuset.se