Yttrande över förslag till Rättsmedicinalverkets föreskrifter om rättsintyg

31 januari 2024 | Remissvar
Två barn går längs en väg med armarna runt varandra.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset yttrar sig över Rättsmedicinalverkets föreskrifter om rättsintyg. Forskning och arbetat med metodutveckling i syfte att förebygga och motverka våld mot barn har under lång tid varit något som Stiftelsen Allmänna Barnhusets prioriterat. Det är inom ramen för detta som vi lämnar detta yttrande.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset utgår i yttrandet från FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Vårt yttrande gäller rättsintyg i anledning av brott där målsäganden är under 18 år.

Undersökningen ska ske på barnahus

Av föreskrifterna framgår inte var undersökningen ska genomföras. När det gäller brott mot barn anser Stiftelsen Allmänna Barnhuset att undersökningen ska genomföras på barnahus, i den mån detta är möjligt. Detta bör i första hand framgå av inkluderas föreskrifterna och om detta inte är möjligt, i andra hand, av instruktion.

Målsäganden som är under 18 år ska få individanpassad information och undersökas av läkare med specialistkompetens i förhållande till barn.

Av 7 § i de föreslagna föreskrifterna framgår att ”Den läkare eller tandläkare som ska utfärda ett rättsintyg, intygsutfärdaren, ska utforma intyget med noggrannhet och omsorg. Det ska vara tydligt formulerat och så enkelt som möjligt att förstå för en mottagare. Innebörden av medicinska eller andra termer som inte kan anses vara allmänt kända ska förklaras.

Intygsutfärdaren ska vid utarbetandet av intyget särskilt beakta att ett rättsintyg har betydelse i rättsliga sammanhang.”

Stiftelsen Allmänna Barnhuset anser att ett tillägg, i enlighet med de förslag kring information som lämnas i SOU 2022:70 ”En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn”, med följande lydelse ska göras:

”Målsäganden som är under 18 år ska få individanpassad information. Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att barnet har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen. Barnet ska därtill ges goda förutsättningar att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.”

Vidare anser Stiftelsen Allmänna Barnhuset att den som genomför undersökningen och utfärdar intyget i enligt med 2§ i de föreslagna föreskrifterna ska ha specialistkompetens vad gäller barn. Det handlar i sammanhanget om barn i stor utsatthet, att ha kunskap om, kunna bemöta och förstå barnets situation och våldsutsatthet är av största vikt.

Ärendet har beretts av Maj Fagerlund.

Ladda ner PDF