Yttrande över IVOs redovisning av Uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem

24 oktober 2022 | Remissvar
En vuxen han håller i ett barns hand.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset ser behovet av tillgängliga register

Dnr. S2021/02373

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har beretts tillfälle att yttra sig över Inspektionen för vård och omsorgs slutredovisning av regeringsuppdraget S2021/02373 om att upprätta och tillgängliggöra ett nationellt register över utförare inom vårdformerna HVB, stödboenden, samt särskilda ungdomshem.

Som IVO´s slutrapport beskriver, är staten enligt Barnkonventionens artikel 20 skyldig att tillgodose barn som berövats sin familjemiljö särskilt skydd. Artikel 26 beskriver vidare statens ansvar att erkänna varje barns rätt till social trygghet och de åtgärder som är nödvändiga för att förverkliga denna rätt i enlighet med nationell lag. Stiftelsen Allmänna Barnhuset erinrar att det är barnets rättigheter och barnets bästa som ska vara vägledande för beslut angående det nationella registret, inte andra intressenters behov av integritetsskydd.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset välkomnar utredarens förslag

Stiftelsen Allmänna Barnhuset välkomnar och tillstyrker förslagen i slutrapporten. Vi välkomnar också det första steg av tillgängliggörande av information som IVO redan har tagit och ser med positiv förväntan fram emot att ytterligare information kan göras tillgänglig för kommunernas socialnämnder.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset ser att det primära och direkt avgörande syftet med föreslagna förändringar är att identifiera utförare som missköter sitt uppdrag eller har en hög förekomst av anmälda missförhållanden. Sekundärt till detta är att underlätta kommunernas administrativa börda i arbetet att hitta matchande boende till de barn som behöver dem, även om det såklart är en positiv följdeffekt.
Mot bakgrund av senare års uppmärksammade missförhållanden är angelägenheten, som IVO påpekar, hög. Barn som omhändertas i samhällsvård, ska inte riskera att hamna i otrygg miljö på grund av att handläggare inte har tillgång till adekvat och uppdaterad information om de utförare dit barnet anförtros.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset vill också betona vikten av att myndighetens förslag om att registrera såväl verksamhetens organisationsnummer som föreståndarens personnummer. Organisationer kan läggas ner och nybildas med nytt organisationsnummer men med samma föreståndare, eller föreståndare kan flytta från en organisation till en annan och där finns det behov av att kunna associera eventuella missförhållanden till antingen organisation eller person. På motsvarande sätt är det inte otänkbart att verksamheter i sig (organisationsnummer) kan associeras med missförhållanden, som inte är personligt knutna till föreståndaren. Där bedömer vi att det finns ett behov av att i analyser kunna särskilja verksamhet och föreståndare.

Stiftelsen Allmänna Barnhusets synpunkter på myndighetens förslag till ändring i Socialtjänstförordningen

3 a
Myndighetens förslag, inklusive justeringar från slutrapporten:

Inspektionen för vård och omsorg ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över dem som har tillstånd att bedriva verksamhet enligt 7 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), dem som har anmält verksamhet enligt 7 kap. 1 § andra stycket socialtjänstlagen samt sådan verksamhet som Statens institutionsstyrelse bedriver enligt 6 kap. 3 § socialtjänstlagen.

Registret ska utgöra underlag för Inspektionen för vård och omsorgs tillsynsverksamhet. Registret ska även ha till ändamål att underlätta socialnämnders placeringar av enskilda genom att information från registret görs tillgänglig för socialnämnderna.

Registret enligt första stycket får innehålla

  1. namn eller företagsnamn och personnummer eller organisationsnummer för den som bedriver verksamheten,
  2. var verksamheten bedrivs,
  3. verksamhetens inriktning,
  4. verksamhetens omfattning,
  5. föreståndarens namn, personnummer och kontaktuppgifter till denne
  6. datum för inspektion av verksamheten,
  7. datum för Inspektionen för vård och omsorgs beslut i fråga om verksamheten.

Registret får innehålla andra uppgifter än de som räknas upp i tredje stycket, om de är nödvändiga för att uppfylla syftet med registret

Inspektionen för vård och omsorg är personuppgiftsansvarig för registret

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslaget.

3 d
Myndighetens förslag, från delrapporten:

På begäran av en socialnämnd ska Inspektionen för vård och omsorg lämna ut beslut som inspektionen meddelar inom ramen för sin tillstånds- och tillsynsverksamhet av verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen (2001:453) och sådana skriftliga bevis som avses i 4 kap. 3 § första stycket.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslaget.

Föredragande i ärendet har varit Rikard Tordön.
2022-10-20
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Anne Marie Brodén
Ordförande

Cecilia Sjölander
Generalsekreterare

Ladda ner remissvaret i sin helhet (PDF)