Stora Priset 2020 & 2021

Stiftelsen Allmänna Barnhusets Stora Pris delades ut den 1 december 2021, där mottagarna för både 2020 och 2021 fick motta priset. Pristagare 2020 var Simone Ek och Föreningen Sveriges ungdomsmottagningar (FSUM). Pristagare 2021 var Föreningen för familjecentralers främjande (FFFF).

Simone Ek

När Barnkonventionen arbetades fram mellan åren 1979 och 1989 hade frivilligorganisationerna en stor roll i tillkomsten av barnkonventionen. Simone Ek arbetade under lång tid på Rädda Barnen International och var en av de viktigaste aktörerna som var plats i Geneve när förhandlingarna pågick. Det framgår att Simone insåg att ärtsoppa och punsch var en bra metod för att nå fram i förhandlingarna.

Motivering

Simone Ek har spelat en avgörande roll i tillkomsten av barnkonventionen 1989. Simone har med sitt genuina barnrättsperspektiv påverkat hur barnkonventionen utformades i både antalet artiklar och dess innehåll. Simone har även skrivit en bok, utgiven av Rädda barnen med namnet ”Självklart barnets rättigheter”. Den handlar om frivillorganisationernas roll i tillkomsten av Barnkonventionen.

I framtagandet av barnkonventionen använde Simone sin strategiska förhandlingsförmåga och sin kunskap om hur politik och motsättningar kan mötas. Simone bidrog till att regeringsdelegater och representanter för frivillig organisationerna träffades för dialoger som medförde att låsningar i förhandlingarna bröts upp.

Föreningen Sveriges ungdomsmottagningar, FSUM

Sveriges ungdomsmottagningar har funnits sedan 1973, sedan den nya abortlagstiftningen tillkomst. Den första ungdomsmottagningen startades i Borlänge av Dr Gustav Högberg med flera kollegor. Sedan dess har det tillkommit ca 250 ungdomsmottagningar runtom i landet.

Det har varit upp till varje ungdomsmottagning att utforma sin verksamhet. Men arbetet har präglats av tvärprofessionella team mellan det somatiska, sociala och psykologiska professionerna. FSUM ger stöd och vägledning till nystartade mottagningar, samlar och sprider information, stimulerar utbyte av erfarenheter mellan ungdomsmottagningar och medverkar till fortbildning inom aktuella områden.

Motivering

Sveriges ungdomsmottagningar spelar en stor roll i mötet med ungdomar i deras vardag i både glädje och svårigheter. Föreningen Sveriges ungdomsmottagningar, FSUM, har varit en viktig del av utvecklingen för ungdomsmottagningar och är fortsatt en viktig aktör i att säkerställa kvaliteten genom nationella riktlinjer och handbok. Likaså i sin roll att verka för att ungdomsmottagningarna får en bred yrkesrepresentation och hög kunskapsnivå.

FSUM arbetar även för att Sveriges ungdomsmottagningar skall arbeta med högsta kvalitet för ungdomarnas bästa. Fokus är att alla ungdomsmottagningar ska arbeta utifrån vad ungdomen vill ha hjälp med och att stärka ungdomens inneboende kraft.

Föreningen för familjecentralers främjande, FFFF

År 2000 bildades Föreningen För Familjecentralers främjande, FFFF, ett nationellt nätverk för att stärka familjecentralers arbete.

Familjecentralen är en mötesplats som riktar sig till föräldrar och barn med syftet att agera hälsofrämjande, tidigt förebyggande och stödjande för hela familjens livssituation och har genom åren etablerat sig som den sammanhållande kraften för familjecentraler i hela landet.

Motivering

Familjecentraler är en samverkande plats för att främja barns fysiska, psykiska och sociala hälsa är. En arena för att nå föräldrar och andra viktiga vuxna i barnets liv. Föreningen För Familjecentralernas Främjande, FFFF, vägleder och bidrar till utveckling av den unika mötesplats som familjecentralen är. Genom FFFF:s engagemang och stöd kan familjecentralerna fortsätta stärka skyddsfaktorer, minska riskfaktorer och gynna arbetet med FN:s konvention för barnets rättigheter.