Barnrättsdagarna 2024

TEMA: Barns rättigheter när föräldrar har svårigheter

Barnrättsdagarna 2024 genomförs den  8, 9 & 10 april i Karlstad

TEMA: Barns rättigheter när föräldrar har svårigheter

Varje barn har rätt att växa upp under trygga fö... Läs mer

3795 kr

Barnrättsdagarna 2024 genomförs den  8, 9 & 10 april i Karlstad

TEMA: Barns rättigheter när föräldrar har svårigheter

Varje barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden och att ha goda uppväxtvillkor. Det är många barn som växer upp med föräldrar eller andra vuxna som har ett missbruk, en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom eller skada eller som går bort. Registerstudier visar att barn som växer upp under sådana förhållanden löper en kraftigt ökad risk för eget missbruk, fysisk eller psykisk ohälsa. Det gäller även när en förälder har utsatt barnet eller någon annan närstående för våld. På Barnrättsdagarna inkluderar vi även barn till kriminella, barn i familjer i ekonomisk utsatthet, barn till frihetsberövade och barn på skyddade boenden.

I vardagen kan det innebära begränsade möjligheter för barnen, så som att man inte kan delta i fritidsaktiviteter. Barn som är anhöriga känner ofta skuld, skam och oro för familjens ekonomiska situation då en förälder till exempel är långvarigt sjukskriven. Det finns också barn som tar ett stort omsorgsansvar i sin familj. Samhällets olika aktörer behöver arbeta utifrån en helhetssyn för att barn och familjer ska få det stöd de behöver och har rätt till. Det behövs kompetens, förmåga och beredskap att samverka, länka vidare och följa barn och föräldrar till rätt instans, både inom och mellan regioner, kommuner och civilsamhällesorganisationer. Att uppmärksamma, stödja och informera barn som är anhöriga åligger alla som i sin profession möter familjer med allvarliga svårigheter. Det finns behov av att stärka och utveckla stödet till barn i familjer med olika former av svårigheter. Tillsammans behöver vi även uppmärksamma barn och unga i hushåll med ekonomiskt bistånd. Många barn som är anhöriga återfinns i den här gruppen. Genom adekvat stöd till barn och föräldrar finns det möjligheter att kompensera för den ojämlikhet i uppväxt som det innebär att ha respektive inte ha föräldrar med allvarliga svårigheter i familjen.

På Barnrättsdagarna 2024 kommer vi titta särskilt på barns rättigheter när föräldrar har svårigheter och vad det innebär för samhället i stort. Vi kommer lyfta det förebyggande arbetet, tidiga insatser, risk- & skyddsfaktorer, lärande exempel, barnets bästa, rätt till delaktighet och hur barnet ska bli sin egen rättighetsbärare. Vi kommer presentera forskning och metoder som kan appliceras på den dagliga verksamheten.

Barnrättsdagarna är en mötesplats som vill uppmana och stödja olika verksamheter, myndigheter och organisationer att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv. Det innebär att både den enskilda medarbetaren och hela verksamheten arbetar rättighetsbaserat och har strategier för arbetet med att genomföra barnkonventionen. För mer information besök www.barnrattsdagarna.se

Här kan du ladda ner Barnrättsdagarnas flyer för 2024 där du kan ta del av praktisk information så väl som en kort sammanfattning av temat för året.

Flyer 2024

Inför Barnrättsdagarna 2024 kommer vi ta emot ansökningar om att hålla seminarium i form av föreläsningar eller workshops med anknytning till temat. Ansökningsomgången öppnar i mitten av september 2023 och stänger den sista oktober 2023.