Om barn med funktionsnedsättning i Sverige och deras utsatthet för våld och kränkningar

Utgiven 28 september 2016 | Författare: Åsa Landberg, Carl Göran Svedin och Linda Jonsson
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Det är välkänt att barn och ungdomar med funktionsnedsättning löper ökad risk att utsättas för våld. Det gäller våld i hemmet, våld från jämnåriga, sexuella övergrepp, tvångssteriliser... Läs mer

Det är välkänt att barn och ungdomar med funktionsnedsättning löper ökad risk att utsättas för våld. Det gäller våld i hemmet, våld från jämnåriga, sexuella övergrepp, tvångssterilisering, tvångsaborter och våld som sker under behandlingsinsatser och på institutioner.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset uppmärksammade att någon samlad svensk forskningsbaserad kunskap om våld och kränkningar av barn med funktionsnedsättningar tidigare saknades.

Både FN:s kommitté för barns rättigheter och FN:s kommitté om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har uttryckt oro över detta och bristen på statistik på området. I rekommendationerna från de två olika kommittéerna uppmanas Sverige bland annat att samla in uppgifter och statistik om våld mot barn med funktionsnedsättning.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset ansökte med anledning av detta om att under år 2016 genomföra en systematisk och bred kunskapssammanställning av den totala utsattheten för våld och kränkningar (det som kallas för multiutsatthet eller polyviktimisering) som drabbar gruppen barn med funktionsnedsättning i Sverige. Regeringen beslutade Dnr S2016/02234/FST (delvis) att ge Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel för en sådan genomlysning.

Resultatet är denna kunskapssammanställning som har gjorts i samarbete med Barnafrid och professor Carl Göran Svedin och lektor Linda Jonsson.

I uppdraget Dnr S2016/02234/FST (delvis) ingick att kunskapssammanställningen skulle innehålla:

  • omfattning av olika former av våld mot barn med funktionsnedsättning i hemmet, i skolan, på institution, i omsorgsmiljöer, på fritiden samt hur våldet fångas upp/upptäcks av omgivningen
  • bemötande av rättsväsendet och andra myndigheter när barn med funktionsnedsättning utsätts för våldsbrott
    tillgång till stöd och rehabilitering för barn som utsatts för våld
    informationsmaterial om våld anpassat för barn med funktionsnedsättning
  • kompetens om våld och våldsutsatthet hos personal som möter barn med funktionsnedsättning.

Kunskapssammanställningen innefattar perspektivet barn med funktionsnedsättning i utsatta miljöer och belysa skillnader mellan barn med olika funktionsnedsättningar samt skillnader mellan flickor och pojkar.