Familjehem och föräldrar

Under den här fliken hittar du som familjehemsförälder eller biologisk förälder information som rör dig och ditt barn, både specifikt om Skolfam och om barns rättigheter i ett större perspektiv.

Att tänka på som förälder/familjehemsförälder i Skolfam:

  • Alla barn kan lära sig – förvänta dig en positiv utveckling.
  • Det är vuxnas ansvar att hitta den rätta vägen för varje barn, var en aktiv skolförälder och begär personalens engagemang i skolan.
  • Det finns inga lata barn – leta orsaken till barnets eventuella svårigheter och inspirera till förändring när det behövs.
  • Försök göra läxläsning till en positiv stund tillsammans med barnet. Det är både kunskapsträning och ett värdefullt relationsbyggande arbete.
  • Läs för och med barnen!

Här hittar du fler tips och råd för läxläsning! 

Vanliga frågor och svar

Varför ska barnen ingå i Skolfam?
Forskning visar att bra skolresultat är mycket viktigt för hur det kommer att gå för barnen senare i livet. Barn som bor i familjehem har ibland haft det svårt på många sätt under sin uppväxt. Då kan det vara svårt att koncentrera sig på skolan. Det kan skapa kunskapsluckor som kan vara jobbiga att ha med sig. I Skolfam kartlägger vi barnens förutsättningar för att ta reda på hur varje barn lär sig bäst, kunskapsluckor och styrkor hos barnen. De har rätt att få samma möjligheter till utbildning som alla andra barn. Genom att kartlägga förutsättningarna och jobba tillsammans med lärare och familjehem vill vi se till att de får den möjligheten.
Vilka typer av tester ingår?
Ett test visar på vilken sorts begåvning barnen har. Alla har sin profil med olika förmågor att se logiska samband, förstå och uttrycka något med ord, strategier för att lösa problem och även hastigheten i att processa information. Man kan också mäta hur barnen memorerar på bästa sätt. Dessutom får barnen svara på frågor om hur de känner sig i olika sammanhang. Sedan brukar vi titta på läsning, skrivning och matematik Allt detta gör vi för att tillsammans med barnets skola göra en plan för barnets kunskapsutveckling. Barnet jobbar kanske med matte som är för lätt eller för svår för henne/honom. Det kan också vara att hon/han kan behöva ett enkelt datorprogram för att bli ”snabbläsare”.
Vilka krav kan man som förälder ställa på att barnet ska få extra hjälp i skolan?
Alla barn har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Skolan kan alltså egentligen inte neka extra hjälp om barnet inte klarar målen. Men det är inte alltid bäst att gå iväg med en speciallärare och jobba i liten grupp. Egentligen ska all hjälp i största möjliga mån ges inom klassens ram. Att ta ställning till hur mycket och vilken typ av extra hjälp ett barn behöver är ingen enkel fråga.
Arbetar Skolfams personal direkt med barnet?
Skolans personal gör jobbet med barnets insatser och Skolfamteamet är en stödfunktion för skolan att hitta rätt metoder. Vi träffar barnet när vi gör kartläggningen och när vi återkopplar vad testerna visade samt diskuterar den plan vi har för barnet. Ibland kan vi visa en metod för läraren och då ha med barnet.