Starta Skolfam

Går din kommun i tankar om att starta Skolfam? Då har du hittat helt rätt! På den här sidan hittar ni all information om hur det går till att starta Skolfam. Har ni fler frågor eller vill boka in ett möte med vår Nationella samordnare så hittar du kontaktuppgifter lägst ner på sidan.

Vad är Skolfam?

Skolfam är en arbetsmodell där socialtjänst, skola och familjehem samverkar med fokus på att stärka skolresultat för barn i familjehem. Metoden som har funnits sedan 2005 är väl beprövad och bygger på en manualstödd arbetsgång där psykolog, specialpedagog, barnets socialsekreterare och familjehemssekreterare bildar ett team.

Tillsammans kartlägger teamet förutsättningar för barnets skolprestation och följer upp barnets utveckling i skolan till slutet av grundskolan. Det förekommer inga licensavgifter eller förpliktelser och alla kommuner tar ansvar för sin egen operativa verksamhet.

Vinster med Skolfam

 • Skolfam är en investering med nytta här och nu, men också för framtiden – en hälsoekonomisk pilotstudie visade att Skolfam betalade sig på fem års sikt och fortsatte betala sig även längre fram.
 • Skolfam bidrar till det brottsförebyggande arbetet i kommunen.
 • Genom Skolfam tar kommunen sitt ansvar enligt barnkonventionen och svensk lag.

Nationellt nätverk

När man går med i Skolfam blir kommunen del av ett nationellt nätverk som arbetar med samma modell. Det finns alltid möjlighet att rådfråga andra och teamen möts regelbundet i regionala träffar för att dela erfarenheter eller ordna gemensam kompetensutveckling.

Ladda ner broschyr om att starta Skolfam

 

Passar Skolfam din kommun?

För att starta Skolfam är det bra att ha checkat av dessa kriterier. Det är även möjligt att samarbeta med en annan kommun, om inte alla  kriterier uppfylls.

 • Det finns familjehemsplacerade barn i grundskoleålder i kommunen.
 • Det finns ett nämndövergripande beslut i kommunstyrelsen alternativt i social- eller grundskolenämnden.
 • Det finns förutsättningar att anställa en psykolog och specialpedagog som kan bilda team med barnsekreterare och familjehemssekreterare.

Hur går det till?

Idén bakom Skolfam är att individuellt kartlägga barnets styrkor och kunskapsluckor, för att sedan ge ett individuellt anpassat stöd. På så vis maximeras chansen att barnet lyckas i skolan. En viktig del av processen är att barnet får vara delaktigt.

När en kommun eller flera kommuner tillsammans vill starta Skolfam är det ett beslut som behöver förberedas och förankras på nämnövergripande nivå. Antingen med samverkande social- och grundskolenämnd, eller i kommunstyrelse/fullmäktige. Det är ett långsiktigt arbete som involverar aktörer från flera olika delar i den offentliga förvaltningen och förutsätter nya finansiella, organisatoriska och personella ramar. Denna process består av följande steg.

Förarbete och planering

 • Tjänstemän på berörda förvaltningar (social- och grundskolförvaltningen) bereder förutsättningarna.
 • Nationella samordnare ger råd och stöd.
 • Kontakt med redan etablerade  Skolfam-kommuner och Skolfams nationella samordnare upprättas.

Beslut och uppstart

 • Studier av styrdokumenten: ramverk och manual.
 • Beslut om budget, organisering och tjänster tas av respektive nämnd, kommunstyrelse eller fullmäktige.
 • Rekrytering och utbildning
  Rekrytering av psykolog och specialpedagog, anpassning av tjänster för berörda barn- och familjehemssekreterare.
 • Utbildningsdag med teamet, där certifierad Skolfamutbildare hjälper till med lokala anpassningar och övergripande verksamhetsplanering.

Identifiering av Skolfambarn

 • Socialtjänstens personal identifierar vilka barn som är aktuella, informerar vårdnadshavare och begär samtycke för frivilligt placerade barn.
 • När samtycke, eller beslut i vårdnadshavares ställe finns, informeras övriga i teamet och Skolfams arbetsmodell kan starta med informationsmöten och kartläggningar.
 • Kontakta Skolfams nationella samordnare som bistår i processen. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

 

Att gå ut grundskolan med gymnasiebehörighet är den viktigaste skyddfaktorn för att motverka framtida utanförskap!

Så här ser det ut för ett Skolfamteam att komma i gång:

 1. Skolfamteamet har informationsmöten med familjehem, barn och skola.
 2. Psykologen och specialpedagogen gör en pedagogisk och psykologisk kartläggning av barnet med validerade tester.
 3. Resultat från kartläggningen utgör, tillsammans med socialsekreterares, familjehemmets och skolans kunskaper om barnet, basen för att upprätta en Skolfamplan.
 4. Skolfamplanen innehåller mål och insatser med fokus på att barnet får det stöd som eventuellt behövs i skolan och i familjehemmet.
 5. Regelbundna uppföljningar och revideringar av uppsatta mål genomförs tillsammans med barnet. Barnet ges möjlighet till inflytande över arbetssättet och det individuellt anpassade stödet.
 6. Efter två till tre år görs en ny kartläggning. Resultatet jämförs med den första kartläggningen och utgör underlag för det fortsatta arbetet under barnets grundskoletid.

Låter detta intressant?

Kontakta Skolfams nationella samordnare för mer information!

Agneta Ingvarsson

Nationell Samordnare Skolfam 076-811 18 08