Information om forskningsbidrag

28 mars 2018 | Forskningsnyhet

Det forskningsmedel som Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar ut rör forskning om barn- och ungdomar i utsatta livssituationer, till exempel barn i samhällsvård, barn i riskmiljöer eller barn med särskilda behov.

Information om ansökan för forskningsbidrag
Stiftelsen Allmänna Barnhuset beviljar medel för ett år i taget. I de fall ansökan avser ett flerårsprojekt krävs alltså att en ny ansökan skickas in nästkommande år för fortsatt finansiering. Detta innebär att det sökta beloppet ska omfatta det år som medlen avser finansiera.

Information om forskningsanslag 2019

Ansökningsperioden 2019 öppnar upp den 15 januari och stänger den 15 mars.

Forskningsmedel kan sökas för projekt som rör barn i utsatta livssituationer i Sverige, dock med krav på att huvudsökande eller dennes handledare har disputerat.

För fleråriga projekt söks finansiering för ett år i taget. Finansieringen avser perioden juni 2019- juni 2020.

Forskning prioriteras som

  • Har ett tydligt barnperspektiv
  • Förväntas vara till nytta för det praktiska arbetet med barn i utsatta livssituationer
  • Tillför ny kunskap eller nya metoder med relevans för arbete med barn i utsatta livssituationer

Läs mer om riktlinjerna för forskningsanslag

En viktig del i Barnhusets verksamhet är att skapa en dialog mellan forskare och praktiker. Vi arrangerar konferenser och seminarier på olika orter i landet, ofta i samarbete med socialtjänstens FoU-enheter men även med andra aktörer med syfte att sprida kunskap från den forskning Barnhuset finansierat.

En del av de forskningsprojekt som Barnhuset beviljat ekonomiskt stöd finns rapporterade på vår webbplats. Se främst vår forskningsdatabas eller våra böcker och rapporter.