Ny rapport om multiutsatta – Barn som utsatts för flera typer av barnmisshandel

25 mars 2020 | Beviljade medel

Den 24 mars 2020 överlämnade vi rapporten Multiutsatta barn – om barn som utsatts för flera typer av barnmisshandel och flera filmer om våld mot barn som vi översatt till andra språk än svenska till Arbetsmarknadsdepartementet och Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Oavsett om barn utsätts för fysiskt våld, psykiskt våld, sexuella övergrepp eller försummelse så sätter det djupa spår, men de barn som drabbas hårdast är de barn som utsätts för flera olika typer av våld. Det är de barnen den här rapporten handlar om.  Vår förhoppning är att den kan utgöra ett stöd såväl för beslutsfattare som för vuxna som möter barn i sitt arbete.

De allra flesta vuxna och de allra flesta barn i Sverige tar kraftigt avstånd från alla former av barnmisshandel. Ändå utsätts många barn. Även om vi över tid lyckats förebygga mycket av den fysiska barnmisshandeln är det en lång väg kvar innan alla barn i landet är skyddade från våld. Den allvarliga och upprepade barnmisshandeln har inte minskat på samma sätt som den lindrigare.

Våld mot barn är ett gigantiskt folkhälsoproblem som innebär stora konsekvenser för såväl enskilda barn och deras anhöriga som för samhället i stort. Barn som utsatts för våld löper ökad risk för en lång rad av beteendemässiga, fysiska och psykiska hälsoproblem, både omedelbart efter händelsen och under uppväxten och vuxenlivet. Barn som utsatts för våld löper också en ökad risk att i sin tur utsätta andra.

Våld går att förebygga och konsekvenserna av våld kan stoppas eller mildras med hjälp av stöd och behandling till de drabbade, men det kräver att de barn som utsatts identifieras och får tillgång till vård. Kartläggningen visar dock att endast en liten del av barnmisshandeln kommer till myndigheternas kännedom och att få barn i praktiken får tillgång till stöd och rehabilitering.

Tidigare forskning visar att barn som är våldsutsatta är ofta utsatta för flera former av våld; fysiskt, psykiskt, sexuellt, försummelse eller att ha upplevt våld mellan vuxna i familjen. De olika formerna av misshandel överlappar varandra i stor utsträckning. Av de som svarat att de är våldsutsatta i vår undersökning hade 45 procent varit utsatta för mer än en form av misshandel. Mer än var femte elev som varit våldsutsatt hade varit utsatt för tre eller fler former av barnmisshandel.

Ju mer utsatt en person är, desto större är risken för ohälsa (ett så kallat dos-responssamband). En majoritet av elever som var multiutsatta uppgav att de mådde mindre bra eller dåligt och/eller hade tre eller fler psykosomatiska symtom som huvudvärk, magont, yrsel, koncentrationssvårigheter. Var tredje multiutsatt elev hade skadad sig själv  vid minst fem tillfällen och nästintill var tredje multiutsatt elev hade försökt att ta sitt liv.

Ladda ner rapporten

Filmer

Om våld mot barn på engelska och dari

Violence is no solution:

 

Violence Against Children as a Parenting Style in Sweden:

 

It’s My Life:

 

Sometimes Life isn’t Fair:

 

Våld löser inget  – Dari (دری) :

 

Våld mot barn i uppfostringssyfte – Dari (دری) :

 

Det är mitt liv! – Dari (دری) :

 

Ibland är livet orättvist – Dari (دری) :