Önskan om en barnlag – remissvar till socialtjänstutredningen

1 februari 2021 | Remissvar

Stiftelsen Allmänna Barnhuset lämnar idag in sitt remissvar till socialtjänstutredningen. I svaret utgår vi från ett barnrättsperspektiv med fokus på socialt utsatta barn. Flera av utredningens förslag är välkomna men vi önskar en högre ambitionsnivå för att ytterligare stärka och skydda barn i socialt utsatta livssituationer.

I utredningen ser vi en ambition att förtydliga barnrättsperspektivet i socialtjänstlagen vilket vi ser positivt på. För att kunna säkerställa att barnets bästa ska vara avgörande i beslut som påverkar dem, har Stiftelsen Allmänna Barnhuset lyft flera förslag som vi tycker fattas i utredningen.

En barnlag för likvärdigt stöd i hela landet

Stiftelsen Allmänna Barnhuset föreslår en barnlag som samlar och tydliggör vilket stöd och vilka insatser ett barn har rätt att få från samhället i de fall barnets rättigheter inte kan tillgodoses av vårdnadshavare.

För de grupper som står i beroendeställning till andra och som kan komma att behöva stöd och hjälp av samhället – barn, funktionshindrade och äldre – vore det önskvärt med en kombination av separata rättighetslagar med ambitionsnivån goda levnadsvillkor. Därtill en socialtjänstlag som reglerar det offentligas ansvar för att tillgodose dessa rättigheter.

Socialtjänstlagens nuvarande utformning ger stort utrymme för lokala anpassningar vilket kan leda till bristande jämlikhet i olika delar av landet och att utsatta gruppers behov riskerar att bortprioriteras. Alla utsatta barn i Sverige ges därmed inte samma tillgång till det skydd, stöd, och de insatser som de har rätt till. Här vill Stiftelsen Allmänna Barnhuset särskilt betona vikten av att säkerställa barnets rätt enligt barnkonventionens artiklar 2, 3, 6, och 12, vilka riskerar att inte tillgodoses om möjlighet till lokala anpassningar ges för stort utrymme.

Fler av Stiftelsen Allmänna Barnhusets förslag:

  • Aktualisera förslaget om oberoende barnombud enligt Barnrättighetsutredningen
  • Obligatoriskt för alla kommuner att ingå i barnahussamverkan
  • Höjda kompetenskrav på socialsekreterare som handlägger ärenden för barn och unga
  • Tydligare barnrättsperspektiv vad gäller placerade barns samhörighet med närstående och kontakt med hemmiljön
  • En långsiktig vårdstrategi för placerade barn som påbörjas tidigt vid omhändertagande
  • Ambitionshöjning vad gäller placerade barns rätt till utbildning
  • Utredning av bestämmelserna om socialnämndens uppföljning av ett barns placering i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende
  • Förtydligande av syftet med samarbetssamtal för att bättre kunna stötta barn som riskerar att fara illa i familjer i konfliktfyllda separationer
  • Skyldighet att uppmärksamma barn som är närstående och deras behov av information och stöd

Läs hela vårt remissvar om socialtjänstutredningen (länk till pdf)