Webinarium – Multiutsatta barn

24 april 2020 | Nyhet

Webinarium om Multiutsatta barn


Sändes kl. 14:00 den 28 april 2020

Svar på frågor som kom in under sändningen:

F: Hej jag undrar om det finns forskning på känslomässiga konsekvenser för barn som tagit steget och berätta, som leder till bra utredningar o förslag på rehab. Men där vuxna förnekar våld och där polisutredning lämnas utan åtgärd för att ord står mot ord. Hur påverkas barnens tillit till vuxenvärlden?

S: Jag känner inte till någon forskning som beskriver konsekvensen av just det, men generellt är det viktigt att barns upplevelser av våld giltiggörs och att de får upprättelse. Hur viktig polisens utredning är för att det ska bli så varierar enligt min erfarenhet.

F: Jag upplever att lärare, förskolelärare och andra som möter barn inte larmar när de känner oro eller ser att barn far illa. tror att det beror på att de inte vet hur det går till med socialtjänst men också att de inte vågar eller får stöttning. Får ni möjlighet att föreläsa eller utbilda på lärarutbildningar eller inom lärarfacken?

S: Stiftelsen Allmänna Barnhuset utbildar inte på lärarutbildningar, men lärare deltar ofta på våra konferenser och utbildningar.  De beställer ocks mycket material från oss.

F: Jag arbetar som skolkurator och undrar hur kriminalvården, vuxenpsykiatrin / barnpsykiatrin m.fl. samverkar för att fånga upp barnens situation när våld finns med i sammanhanget?

S: Hur samverkan byggs upp och fungerar varierar väldigt mycket över landet. Tyvärr finns många exempel på att det inte finns någon formaliserad samverkan kring våldsutsatta barn mellan kriminalvården/vuxenpsykiatrin / barnpsykiatrin.

F: Jag har mött barn som säger att det är ingen ide med de professionella….de jobbar 8-17 och inte på helger och lov…. hur hantera det?

S: Ett bra första steg är att höra efter om det de säger bygger på egna erfarenheter eller på hörsägen. Ta det barnen säger på allvar och undersök om det stöd de efterfrågar finns. Berätta sedan hur det ser ut. Kanske känner inte barnen till socialjour, jourverksamhet inom BUP mm.

F: Jag upplever att barn med föräldrar från andra etniska grupper än de med svenskfödda föräldrar diskrimineras. Lite som att det är en lägre lägsta nivå för de barnen, t.ex. begränsning av flickor m.m. Vad säger ni om det?

S: Tyvärr förekommer det absolut diskriminering av etniska grupper, det är något som behöver synliggöras och motverkas.

F: Hur tänker ni att ett ”kunskapslyft” gällande detta skulle kunna se ut? För socialtjänst och domstolar exempelvis. 

S: Vi har ingen färdig plan för ett kunskapslyft. Men det finns både behov av utbildning på grundnivå och möjlighet att fortlöpande specialisera och uppdatera sig.

F: Finns det studier på hur många barn med funktionsvariationer som är utsatta för flera olika former av våld?

S: I rapporten Multiutsatta barn redovisar vi att barn som rapporterade någon form av funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom oftare var utsatta för alla former av misshandel och var multiutsatta i högre grad (11 %) än dem som inte rapporterade det (4 %). Några funktionsnedsättningar och sjukdomar hade ett särskilt starkt samband med multiutsatthet, och det var allra vanligast bland elever med ätstörningar.

F: Vad görs för att försvaga föräldrabalken eller föräldrarnas rätt till sina barn? möter ofta både familjerätt och socialtjänst som inte skyddar eller ser till barns rättigheter. Våldsamma pappors rätt till sina barn!? Utbildar ni socialtjänst eller familjerätten? 

S: Din första fråga är i huvudsak politisk, den behöver beslutsfattare svara på. Men vi kan komma en bit genom att höja kunskapen hos de anställda.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset möter ofta socialtjänst och familjerätt på utbildningar och konferenser.

F: Hur ska professionen som möter barn våga fråga barnen om de är utsatta på något sätt?

S: Om de professionella har gott stöd från sin ledning och vet hur de ska vända sig om ett barn berättar om våld så blir lättare att våga fråga. Det är viktigt att de har någon att vända sig till med frågor och oro och att de vet att det finns någon som tar över om de anmäler misstanke om att barn far illa.

F: Rekommenderar ni (Stif Allm Barnh samt BO) att socialtjänst screenar barn med frågor om våld?

S: Stiftelsen Allmänna Barnhuset rekommenderar rutinmässiga frågor om våld.

F: Jag skulle vilja ha en kopia på modellen som visades som hade omarbetats efter Annerbäck.

S: Du hittar den här på s. 34

Webinariets PPT

Rapporten Multiutsatta barn


Ladda ner den här

Filmer

Om våld mot barn på engelska och dari

Violence is no solution:

 

Violence Against Children as a Parenting Style in Sweden:

 

It’s My Life:

 

Sometimes Life isn’t Fair:

 

På vår YouTube-kanal finns fler filmer

Våld löser inget  – Dari (دری) :

 

Våld mot barn i uppfostringssyfte – Dari (دری) :

 

Det är mitt liv! – Dari (دری) :

 

Ibland är livet orättvist – Dari (دری) :