Tre nya slutrapporter för forskningsprojekt

3 maj 2023 | Forskningsnyhet

Nu kan du ta del av tre nya forskningsrapporter som har finansierats av Stiftelsen Allmänna Barnhuset i vår forskningsdatabas.

Ulrika Levander, Lunds universitet har lämnat in en slutrapport för forskningsprojektet ”En trygg bas– en studie för att främja små placerade barns psykiska hälsoutveckling” Syftet med studien var att undersöka hur familjehemsföräldrar till barn i förskoleåldern och tjänstemän inom familjehemsvården beskriver barnen och deras behov. Studien innefattar även en kunskapsöversikt om möjligheter att uppmärksamma och bemöta psykisk sårbarhet bland yngre familjehemsplacerade barn. Resultaten från kunskapssammanställningen visar att placeringsstabilitet och att erbjuda familjehemsföräldrarna kvalificerade stödinsatser i syfte att kunna uppmärksamma och bemöta utmaningar i barnens utveckling är viktigt. Resultaten från djupintervjuerna med familjehem och yrkesverksamma inom familjehemsvården påvisar vikten av att familjehemsvård av yngre barn organiseras på ett sätt där en nära och flexibel kontakt med enskilda familjehem möjliggörs, och där kvalificerade stödinsatser finns tillgängliga och erbjuds alla familjehem. Resultatet pekar också mot att förutsättningar som möjliggör tydligare och tryggare ramar kring långsiktigt placerade barns rätt till stabilitet och kontinuitet skulle gagna premisserna för vårdens genomförande på ett positivt sätt.

Linda Arnell, Sara Thunberg och Åsa Källström, Örebro universitet har lämnat in en slutrapport för det planeringsanslag som gavs till projektet ”Vad en vistelse på skyddat boende betyder för våldsutsatta barn”. Planeringsanslaget syftade till att förbereda arbetet med projektet, skriva en etikansökan,  genomföra en första delstudie (pilotstudie) och utveckla ett datainsamlingsplan för projektet i sin helhet. Arbetet ledde fram till en godkänd etikansökan och att projektet i sin helhet fick finansiering av Brottsofferfonden. Projektet är fortfarande pågående och beräknas avslutas under 2023. Svårigheter som grundade sig i Covid-pandemin och generella svårigheter att nå våldsutsatta barn ledde till att pilotstudien inte gick att genomföra, vilket i stället resulterade i artikeln ”Involving Children and Young People in Research on Domestic Violence and Housing: Re-visited” (accepterad för publicering i Journal of Social Welfare and Family Law) som diskuterar förutsättningar för barns deltagande i forskning.

Judith Lind, Linköpings universitet har lämnat in en slutrapport för det planeringsanslag som gavs till projektet ”Återförening eller varaktig placering? Barns och föräldrars rättigheter och den politiska styrningen av familjehemsvården”. Syftet med planeringsanslaget var att bedriva följeforskning kopplat till Socialstyrelsens uppdrag att höja kunskapen om nationella adoptioner, inklusive att undersöka hur arbetsgruppen resonerade kring sitt uppdrag, vilken kunskap och vilka eventuella budskap Socialstyrelsen kom att förmedla om nationell adoption samt hur det mottogs av socialtjänsten. En omfattande datainsamling skedde under perioden april 2021 – november 2022 och materialet kommer att analyseras i ett planerat kommande forskningsprojekt.

 

Hitta andra rapporter i vår forskningsdatabas