Utlysning av forskningsmedel för pilotstudie av BRA-samtal för yngre barn

15 juni 2023 | Forskningsnyhet

Denna riktade utlysning gäller en forskningsstudie kopplad till projektet BRA-samtal för yngre barn.

Utvecklingsarbetet BRA – bakgrund

Barns rätt som anhöriga gäller när en förälder, eller annan vuxen som barnet bor med, har någon form av allvarlig sjukdom eller annan svårighet. Stiftelsen Allmänna Barnhuset startade 2011 ett utvecklingsarbete med namnet BRA – Barns Rätt som Anhöriga. Vi har utvecklat BRA-samtal – en modell för att säkerställa att barn får komma till tals när de är anhöriga och få sina rättigheter tillgodosedda. Modellen är ursprungligen utvecklad för samtal med barn och unga mellan 7–18 år, som har en förälder eller annan vuxen omsorgsperson med:

  • missbruks- eller spelproblem
  • psykisk sjukdom
  • psykisk- eller intellektuell funktionsnedsättning
  • en allvarlig fysisk sjukdom/skada
  • eller som dör.

Det gäller även när en förälder har utsatt barnet eller någon annan närstående för våld. Förutsättningen för BRA-samtal är då att föräldern får någon form av insats eller behandling. BRA-samtal har även anpassats för barn som kommer till ett skyddat boende med sin mamma.

Under 2019–2023 har Stiftelsen Allmänna Barnhuset drivit ett Arvsfondsprojekt med syfte att utveckla modellen för barn 3–6 år. Barns delaktighet har varit centralt i projektet. Vi har samarbetat med en förskola och arbetat med utforskande processer tillsammans med barn i åldrarna 3–6 år, utifrån teman som rör kommunikation mellan barn och vuxna. Barn med egna erfarenheter av anhörigskap har ingått i referensgrupper. Rekrytering och genomförande av träffar med grupperna har gjorts i samarbete med Ersta vändpunkten och Randiga Huset. När projektet är slut önskar vi genomföra en pilotstudie för att pröva hur barn 3–6 år och föräldrar upplever BRA-samtal utifrån de nya kommunikationsverktyg som tagits fram inom ramen för projektet.

Tidigare forskning

Två tidigare utvärderingar har gjorts under utvecklingsarbetet av Maria Eriksson, professor i socialt arbete. I den första, Barns rätt som anhöriga, BRA: utvärderingen av ett utvecklingsarbete (Eriksson 2014), var utvärderingsuppdragets fokus att ta vara på synpunkter och förändringsförslag som kunde bidra till att tydliggöra och förbättra modellen. Materialet består av basuppgifter om de barn som deltog i piloten av BRA-samtal samt intervjuer med projektledare, barn och personal. Den andra rapporten, Användningen av BRA – Barns Rätt som Anhöriga (Eriksson 2018) redovisar resultat från en utvärdering av implementering och användning av BRA-samtal i ordinarie verksamheter inom socialtjänsten respektive hälso- och sjukvården. Utvärderingen bygger dels på enkäter riktade till personer som genomgått utbildningen i BRA-samtal respektive till de personer som vidareutbildats till att hålla utbildning i BRA-samtal, dels på inspelade BRA-samtal med barn och föräldrar.

Inriktning på denna utlysning

Stiftelsen Allmänna Barnhuset utlyser nu medel för att göra en pilotstudie som innehåller uppföljning av hur barn 3–6 år och föräldrar upplevt BRA-samtal och de nya kommunikationsverktygen, samt undersöka hur personal använder sig av modellen genom analyser av inspelade BRA-samtal.

Studier som Stiftelsen Allmänna Barnhuset stödjer bör inkludera barn som informanter.

Ambitionen är att studiens resultat ska bidra till fortsatt utveckling/förbättring av modellen. 

Förutsättningar

Ansökan bör göras av disputerad forskare, med fördel med erfarenhet av forskning/utvärdering som rör yngre barn, 3–6 år.

Studien bör genomföras under 2024 och förväntas omfatta ca 12 månader. Vi förväntar oss att etikansökan är påbörjad före uppstart av studien. Planering och forskningsansökan är oberoende från Stiftelsen Allmänna Barnhuset men behöver praktiskt genomföras i samarbete med projektledningen för utvecklingsarbetet BRA. Stiftelsen Allmänna Barnhuset förmedlar kontakt med de som utbildats i och använder modellen, samt tillhandahåller tillgång till utbildningsmaterial.

Projektet ska kontinuerligt rapporteras till Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Delredovisning och slutredovisning sker enligt överenskommelse.

Data från studien ägs gemensamt av forskaren och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Forskaren kan använda data från studien fritt i sin forskning.

En viktig del i Stiftelsen Allmänna Barnhusets verksamhet är att skapa en dialog mellan forskare och praktiker. Vi arrangerar konferenser och seminarier på olika orter i landet i syfte att sprida kunskap från den forskning vi finansierat. Vid sådana sammanhang förväntar vi oss att du deltar.

Ansökan

Välkommen med din ansökan inklusive föreslagen budget till Stiftelsen Allmänna Barnhusets ansökningssystem.

Logga in eller registrera dig i vårt digitala ansökningssystem

Ansökan öppnar den 16 juni kl. 12:00 och stänger den 6 oktober 2023 kl. 12:00.

Besked kommer att lämnas senast 2023-11-10. Eventuellt kan kontakt komma att tas för kompletterande frågor.

Hitta andra rapporter i vår forskningsdatabas