Uttalande från styrelsen

11 juni 2024 | Nyhet

Stiftelsen Allmänna Barnhusets styrelse har beslutat om en uppdaterad fastighetspolicy för stiftelsens lägenheter med förtydliganden av rutiner och regelverk kring uthyrning.

Styrelsen för Stiftelsen Allmänna Barnhuset har efter uppkomna frågetecken kring verksamhetens policy och rutiner för lägenhetsuthyrning upprättat en handlingsplan för att skyndsamt reda ut situationen kring fastigheterna och stärka rutiner och förtroende framåt.

Att ta fram fakta och föreslå förändringar har varit styrelsens högsta prioritet de senaste veckorna. Bland annat har man anlitat en oberoende jurist som fått i uppdrag att komplettera nuvarande policy för att förtydliga vilka prioriteringar som ska ligga till grund för beslut och hur förmedlingen av stiftelsens lägenheter ska ske.

I korthet förtydligas policyn enligt följande:

  • Unga vuxna prioriteras i likhet med tidigare policy. Samtliga lägenheter i båda fastigheterna som är 30 kvm eller mindre erbjuds för uthyrning genom Bostadsförmedlingen i Stockholm som särskilda ungdomslägenheter. För dessa lägenheter ska hyresgästen vara 18 – 25 år. Hyreskontraktet är tidsbegränsat, utan besittningsrätt och gäller som längst tills hyresgästen fyller 25 år. Läs mer på: https://bostad.stockholm.se
  • Nuvarande Intresselista omvandlas till en kölista.
  • Anställda och nära anhöriga ska inte längre kunna erbjudas hyreskontrakt i stiftelsens fastigheter.
  • Stiftelsen äger dock rätt att hyra ut eller nyttja maximalt fem lägenheter för personer kopplade till Stiftelsens egen verksamhet som behöver arbetspendla. Uthyrning av sådana lägenheter ska ske på en begränsad tid om maximalt fyra år och gälla utan besittningsskydd och ska upphöra om behovet av arbetspendling upphör.
  • En årlig extern revision ska ske för att säkerställa efterlevnaden av gällande policy och avtal med extern förvaltare. Redovisningen sker till styrelsen i samband med att årsredovisningen lämnas för Stiftelsen.

Den uppdaterade policyn börjar gälla from 1 juli 2024 och i samband med det publiceras även praktiska upplysningar kopplade till policyn. Ladda ner den uppdaterade fastighetspolicyn här

Styrelsen avser fortsatt att ha avtal med en extern fastighetsförvaltare som har hela ansvaret att förmedla och förvalta lägenheter i stiftelsens fastigheter. Fastigheterna är inte stiftelsens kärnverksamhet, men utgör en viktig del i att finansiera stiftelsens arbete med att bedriva, stödja eller på annat sätt främja upplysning och forskning inom barnrättsområdet.

En tillförordnad chef har utsetts för att förstärka verksamhetens operativa ledning då generalsekreteraren tills vidare är sjukskriven.

Styrelsen skriver i en kommentar:

Styrelsen beklagar djupt den uppkomna situationen och att det har överskuggat det viktiga arbete som stiftelsen och dess medarbetare utför. Vi är medvetna om att det har skadat förtroendet för oss och stiftelsen. Att återskapa förtroendet är vårt främsta fokus framåt.