Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn

Utgiven 1 december 2010 | Författare: Karin Lundén
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
När föräldrars förmåga brister har samhället ett ansvar att se till att barn får sina utvecklingsmässiga behov tillfredsställda. Det finns idag insatser för små barn och deras föräldrar so... Läs mer

När föräldrars förmåga brister har samhället ett ansvar att se till att barn får sina utvecklingsmässiga behov tillfredsställda. Det finns idag insatser för små barn och deras föräldrar som visar på goda resultat men för att få tillgång till rätt stöd krävs att utsattheten först uppmärksammas.

BVC-sjuksköterskor och förskolepersonal har stora möjligheter att tidigt uppfatta när barn signalerar att de inte har det bra. Vad reagerar de på och sätter de samman sina iakttagelser med den kunskap de har om barns behov? Vilka faktorer påverkar beslutet om att agera eller inte? I forskningsstudien ”Hur mår förskolebarnen?” ställdes bland annat dessa frågor. I boken sammanfattar författaren kunskapen och erfarenheterna från forskningen och drar slutsatser kring vilken betydelse resultatet har för det praktiska arbetet. Författare är Karin Lundén, fil.dr. Institutionen för Socialt arbete, Göteborgs universitet.