Barnets rättigheter i vårdnadstvister

Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
I den här rapporten presenteras en sammanfattning av de sex deltagande kommunernas arbete, resultatet från utvärderingen, den kunskapssammanställning som togs fram i samband med projektstart samt e... Läs mer

I den här rapporten presenteras en sammanfattning av de sex deltagande kommunernas arbete, resultatet från utvärderingen, den kunskapssammanställning som togs fram i samband med projektstart samt ett urval av lagtext och artiklar i barnkonventionen som reglerar arbetet.

Föräldrars konflikter om vårdnad, boende och umgänge leder allt oftare till utredningar inom socialtjänsten och antal tvister i domstol har ökat markant. Det har visat sig i både forskning och praktik att dessa föräldrar ofta har en mer komplex problematik och barnen befinner sig inte sällan i en utsatt situation. Samhällets insatser för att hjälpa barn och föräldrar är inte tillräckliga och leder inte alltid till hållbara lösningar med barnets bästa i fokus. Föräldrar och barn har också ofta kontakt med andra enheter inom socialtjänsten samtidigt som den familjerättsliga tvisten pågår med upprepade utredningar som följd.

Mot bakgrund av detta startade Stiftelsen Allmänna Barnhuset projektet ”Barnets rättigheter i vårdnadstvister”. Socialtjänsten i sex kommuner prövade nya arbetssätt utifrån tre övergripande mål;

Ökat samarbete mellan familjerättssekreterare och barnavårdsutredare
Stärka barnets delaktighet
Anpassa insatser och stöd till barn och föräldrar
I projektet prövades olika former för ökat samarbete genom ex. konsultationer, samråd och gemensamma handläggningsmoment. Detta bidrog till färre kontakter för barn och föräldrar och minskat dubbelarbete samt en ökad förståelse för varandras olika roller. Tillsammans fick man också en bättre helhetsbild och samlad kunskap om barnet och föräldrarnas situation. Barnperspektivet blev tydligare i utredningarna och vikten av varje barns rätt att bli delaktigt, bli lyssnat till samt att få information synliggjordes.

En viktig lärdom i projektet var att samhället kommer ofta in för sent när konflikten redan är cementerad. Föräldrar och barn behöver uppmärksammas tidigare och erbjudas stöd.