Skolfam rapport 2019

Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Sammanställning av resultat- och kvalitetsenkäten för läsåret 2018/2019 Skolfam är en förebyggande arbetsmodell som syftar till att öka familjehemsplacerade barns föru... Läs mer

Sammanställning av resultat- och kvalitetsenkäten för läsåret 2018/2019

Skolfam är en förebyggande arbetsmodell som syftar till att öka familjehemsplacerade barns förutsättningar för att gå ut grundskolan med behörighet till gymnasiet.

Skolfams vision grundar sig i att vuxna bär ansvaret för barnets skolgång. Barn ska inte behöva misslyckas i skolan för att få tillgång till rätt pedagogiskt stöd. Skolfam är en förebyggande arbetsmodell som syftar till att motverka skolmisslyckanden för barn i familjehem.

I en årlig resultat- och kvalitetsenkät rapporterar Sveriges Skolfamteam om Skolfambarnens slutbetyg under det föregångna året. Teamen uppger även hur den lokala verksamheten är organiserad samt i vilket utsträckning barnens delaktighet tillgodoses. Rapporten utgörs av en introduktion till Skolfams arbetsmodell och på vilket sätt den går i linje med barnkonventionen och skolans kompensatoriska uppdrag samt en sammanställning av årets resultat- och kvalitetsenkät.

Det är stor skillnad på skolresultat mellan barn som är eller har varit placerade och barn som inte är det. Socialstyrelsens lägesrapport från 2016 visar att cirka 50-60 % av de barn som är placerade går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet. Att jämföra med 84 % av övriga barn i Sverige som blev behöriga år 2018. Av de Skolfambarn som slutade grundskolan 2019 hade 77,9 % behörighet till ett nationellt gymnasieprogram direkt vid avslutningen i årskurs 9.

Skolfam finns idag i 23 svenska kommuner. Det är positivt att Skolfam finns i de större kommunerna som av naturliga skäl har fler barn i familjehem. Men det är också olyckligt att Skolfam lyser med sin frånvaro i många kommuner.

När forskning uppmärksammar att en särskild grupp av barn löper större risk att inte klara sin skolgång än andra barn och lagstiftning på området reglerar denna ojämlikhet är det vuxenvärldens ansvar att sätta in kompensatoriska insatser som riktar sig till dessa barn. Det förebyggande arbetet behöver prioriteras i samma utsträckning som åtgärdande insatser. Genom att implementera Skolfam får barn som är placerade i familjehem bättre förutsättningar för att lyckas och skolan kan lättare leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag.