Lathund för tjänstemän – Skolfam

Skolfam är ett nätverk av kommuner som arbetar enligt en gemensamt utarbetad manual och organisatoriskt ramverk. Det finns en funktion som samordnar kommunerna som vi kallar för ”nationell samordnare” och det finns också en styrgrupp som består av representanter från varje region och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset stödjer nätverket bland annat genom att vara arbetsgivare åt den nationella samordnaren. Styrgruppen utses av de ingående kommunerna. Att anslutna sig till och delta i nätverket är kostnadsfritt. Däremot förväntas det att de anslutna kommunerna medverkar i de möten som hålls i regionerna och att Skolfam teamen från kommunerna deltar i nätverkets gemensamma utvecklingsdagar som sker en gång per år.

Till ditt och din kommuns stöd i detta finns en hel del material och personal på Stiftelsen Allmänna Barnhuset att ta hjälp av.

Skolfams arbetsmodell
Det finns styrdokument som beskriver vad Skolfam är och hur det går till, vi kallar dem för ”Ramverk” som beskriver struktur och organisation, respektive ”Manual” som beskriver hur vi arbetar. Vissa delar är obligatoriska att följa och i andra finns utrymme att anpassa modellen till det som fungerar bäst i just er organisation.

Grovt sett ser processen för att starta Skolfam ut så här:

  • Någon eller några tjänstemän efterfrågar och får i uppdrag att bereda ett beslutsärende i socialnämnd respektive den nämnd som ansvarar för grundskolan. Detta uppdrag kan också komma från kommunstyrelsen, huvudsaken är att det redan från start engagerar bägge förvaltningarna.
  • Informationsinsamling av förutsättningar, skrivande av underlag. Kontakt med nationell samordnare.
  • Beslut om organisation, finanser och verksamhet i bägge nämnder eller kommunstyrelse/fullmäktige. Grundutbildning bokas. Från nu är kommunen medlem i nätverket och deltar i gemensamma aktiviteter.
  • Rekrytering av personal, förberedelser på alla nivåer i organisationen. Tjänstemän på förvaltningsnivå tar fram en plan för implementering i kommunen. Kommunspecifikt informationsmaterial till bland annat vårdnadshavare, skolor och familjehem tas fram. All personal i Skolfam får behörighet till den nationella projektplatsen på nätet.
  • Studier av styrdokument och referensmaterial, samt en utbildningsdag för teamet på plats hos er. Den hålls av en eller två certifierade och erfarna medarbetare i Skolfam. Teamet får efter utbildningsdagen ett redan etablerat team som blir deras mentor.
  • Socialtjänsten identifierar vilka barn som är aktuella, informerar vårdnadshavare och inhämtar informerat samtycke om barnet är placerat enligt SoL.
  • Barnen kartläggs.
  • Nu är ni i gång, ni deltar i diskussioner med övriga team i Sverige, deltar i möten, resultatsammanställningar och konferenser och bygger upp en bank med erfarenheter och kartläggningsdata som kan återrapporteras till nämnder och kommunstyrelse vid behov.

Från första till sista steget i denna process tar det i regel minst 6 månader.

Intresserad av att höra mer? Kontakta oss!

Administration

Stiftelsen Allmänna Barnhuset 08-679 60 78