Det fjärde rummet

Det fjärde rummet – Stöd och behandling för barn som utsatts för våld och övergrepp

Barn och unga som varit med om våld eller övergrepp får inte alltid det stöd och den behandling de behöver och har rätt till. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har tagit fram en modell som bidrar till att fler barn som utsatts för fysiskt våld eller sexuella övergrepp ska få möjlighet till stöd och behandling – oavsett var i landet de bor. Modellen heter Det fjärde rummet.

I centrum av modellen Det fjärde rummet hittar du Barnahus. Barnahus är en samverkansform vid misstanke om brott mot barn, där myndigheter samlas under ett tak för att samordna utredningar och insatser. Genom ett Barnahus får barnet komma till en trygg och barnvänlig plats istället för att slussas runt mellan olika myndigheter. Barnahus finns tillgängligt i 222 av Sveriges 290 kommuner*.

Ett sätt att beskriva Barnahus är att det består av fyra rum:

 1. Brottsutredning
 2. Skydd
 3. Fysisk hälsa
 4. Psykisk hälsa

Idag är alla resurser som arbetar med barns psykiska mående stöd och behandling ofta utspridda över regionen. Det kan uppstå förvirring kring vilka insatser som är aktuella och barn faller då lätt mellan stolarna. Idag behöver ett barn även en polisanmälan om ett våld-eller sexualbrott för att få tillgång till Barnahus.

Barnahus = Ett centrum för kunskap

I modellen Det fjärde rummet satsar man i regionen på att Barnahuset bli ett kunskapscentrum om våld för alla som möter barn. Barnahuset står för att samordna stöd till alla våldsutsatta barn. De står även för att information, stöd och behandling erbjuds både när barn utreds vid misstanke om våld, övergrepp, eller i andra lägen när behov finns. Det behövs alltså inte en pågående utredning för att ta del av insatserna. Genom utveckling av det fjärde rummet kan fler barn få tillgång till rätt stöd i rätt tid.

I korthet innebär modellen Det fjärde rummet:

 • Barnahus får ansvar att arbeta för att alla barn som utsatts för våld eller övergrepp får tillgång till det stöd och den behandling det har rätt till.
 • Resurser för information, stöd och behandling för alla kategorier av våldsutsatta barn, deras anhöriga och andra viktiga vuxna samordnas.
 • Andra verksamheter bistås med konsultation och rådgivning.
 • Barnahus fungerar som kunskapscentrum i regionen genom information och kunskapsspridning om våld mot barn.

 

Spridning av modellen

Stiftelsen Allmänna Barnhuset fortsätter nu att satsa på spridning och implementering av modellen Det fjärde rummet nationellt.  Arbetet startade hösten 2022 och just nu pågår utveckling i fjorton olika projektområden. Det här händer i uppstarten av ett sådant arbete i en region:

 • Regioner, kommuner och Barnahus som är intresserade av att utveckla sitt arbete för våldsutsatta barns rehabilitering bjuds in till gemensamt utvecklingsarbete.
 • Ambitionen är att etablera ett systematiskt preventivt arbete mot våld mot barn i området, och att utveckla utbudet av stödinsatser.
 • Målet ska vara att alla våldsutsatta barn ska erbjudas en bedömning av sina behov och att de som behöver stöd eller behandling ska erbjudas det.

Varför ska modellen bygga på Barnahus?

Barnahus är en plats där samtliga barn som misstänks vara utsatta för brott kan fångas upp direkt i samband med utredning.

Barn och föräldrar som intervjuats lyfter betydelsen av den positiva miljö de mött i Barnahus. Både barn och föräldrar beskrev att miljön på Barnahusen var viktig för att de skulle kunna känna sig trygga. Såväl den fysiska miljön som bemötandet var viktigt för den positiva upplevelsen. Komponenter som samordning, barnperspektiv, kompetens och specialkunskaper om våld mot barn lyftes fram som viktigt och avgörande för familjerna.

Det säger jag, alltså utan dem, vi hade aldrig klarat det.

Förälder om Barnahus

 

” Bakgrunden till projektet är att barn som varit med om våld eller övergrepp inte alltid får det stöd och den behandling som de behöver och har rätt till. I stora delar av landet faller barn och föräldrar mellan stolarna. Ingen har egentligen överblick över vilka insatser som finns. Ingen har i uppdrag att hålla ihop allt det barnet behöver få för sin rehabilitering. Det är helt enkelt väldigt rörigt.”
Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Hur kan barn få tillgång till stöd och behandling efter våld och övergrepp?


Se föreläsning om Det fjärde rummet från Barnrättsdagarna 2023.

Resultat av projektet

 • Projektet har visat att det går att förbättra förutsättningarna för att barn som utsatts för vålds- eller sexualbrott ska få tillgång till stöd och behandling. Men resurserna för stöd och behandling behöver koncentreras, samordnas och koordineras.
 • Det är mest effektivt att bygga på den myndighetssamverkan som redan finns i Barnahus. Genom att utvecklas enligt modellen har kommuner och regioner bättre förutsättningar för att tillsammans arbeta för att alla barn som utsatts för våld eller övergrepp får tillgång till det stöd och den behandling de har rätt till.
 • Barnahus fjärde rum kan även utgöra navet för det förebyggande arbetet och ta ansvar för information och utbildning om våld och övergrepp mot barn.

Bakgrund till modellen Det fjärde rummet

Regeringen beviljade 2016 medel till Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att genom ett utvecklingsprojekt ta fram en modell för stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp, sexuellt våld eller annat fysiskt våld.

Bakgrunden var att barn som varit med om våld eller övergrepp inte alltid får det stöd och den behandling som de behöver och har rätt till. När barn som utsatts för våld och övergrepp inte får tillgång till den rehabilitering de är i behov av strider det mot såväl svensk lagstiftning som FN:s konvention om barnets rättigheter. Det är också kostsamt, för samhället i stort och i för barnen själva, för deras familjer och för andra personer i deras närhet. Tillsammans med personal inom kommun, landsting och ideella organisationer i fem områden i Sverige, tog vi fram modellen Det fjärde rummet.

Webbinarium – Det fjärde rummet


Webbinarium med Bengt Söderström och Johanna Thulin. Sändes 5 maj 2020.

När någon gjort dig illa


Film för våldsutsatta barn. Gratis att använda och sprida till barn eller bädda in på webbplatser.

Har du frågor?

Amanda Nyberg

Nationell Samordnare Det fjärde rummet 0723-18 60 81