Beviljade medel till nationell kartläggning om förekomst av våld mot barn

18 februari 2022 | Pressmeddelande

Stiftelsen Allmänna Barnhuset fick idag det glädjande beskedet att regeringen beviljat tre miljoner kronor till fortsatta undersökningar kring förekomsten av våld mot barn i Sverige.

– För att kunna förebygga och stoppa våld mot barn behöver vi fortsätta att inhämta kunskap om hur vanligt våld är och om hur våldet ser ut. Detta blir än mer aktuellt i den situation som uppkommit till följd av utbrottet av covid-19, då kriser kan öka risken för att barn utsätts för våld, säger socialminister Lena Hallengren i regeringens pressmeddelande.

Officiell statistik om polisanmälningar eller anmälningar till socialtjänsten ger inte en rättvis bild av hur många barn som är utsatta. Våld mot barn kommer relativt sällan till myndigheternas kännedom. När toleransen för våld minskar blir anmälningarna fler. En annan väg är att låta barn och unga svara på frågor anonymt. Då kan även våldsutsatta barn som inte kommit i kontakt med myndigheter komma till tals och vi får en mer rättvisande bild.

Den nationella kartläggningen sker genom två olika studier; en enkätundersökning där elever från årskurs 9 i slumpmässigt utvalda skolor får svara anonymt på frågor kring våld, samt en föräldrastudie som baseras på en enkätundersökning och ett antal djupintervjuer. Studien har det övergripande syftet att följa upp de tidigare kartläggningarna av barnmisshandel avseende förekomst, attityder till barnmisshandel och riskfaktorer, samt att djupare undersöka viktiga riskgrupper för våldsutsatthet som har identifierats i tidigare studier.

Resultatet från båda studier kommer att redovisas under 2023.

Bakgrund

Förekomsten av kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn har studerats kontinuerligt på nationell nivå i Sverige sedan införandet av den så kallade antiagalagen i föräldrabalken år 1979. Sedan 2006 har Stiftelsen Allmänna Barnhuset i samarbete med Karlstad universitet genomfört de nationella kartläggningarna av våld mot barn var femte år, varav den senaste kartläggningen gjordes 2016.

Länkar

Läs pressmeddelandet på regeringens webbplats

Rapporten Våld mot barn 2016

Rapporten Den bästa och svåraste uppgiften i världen (tidigare föräldrastudie)

Läs mer om den nationella kartläggningen av våld mot barn 2016