Att lämna en destruktiv relation

Utgiven 28 januari 2009 | Författare: Jenny Lundgren, Stina Hillman & Anders Broberg
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
– mammor som utsatts för våld av sin före detta partner berättar om sin situation och hur de hanterat den. Rapport från forskningsprojektet Bojen – utvärdering av gruppverksamhet för barn... Läs mer

– mammor som utsatts för våld av sin före detta partner berättar om sin situation och hur de hanterat den.

Rapport från forskningsprojektet Bojen – utvärdering av gruppverksamhet för barn som bevittnat våld mot mamma och deras mammor.

Sammanfattning

Rapporten är en delstudie inom projektet Bojen – utvärdering av gruppverksamhet för barn som bevittnat våld mot mamma och deras mammor, syftar till att med kvalitativ metodik undersöka och beskriva misshandlade mammors situation vid tiden runtomkring uppbrott från den misshandlande mannen.

Halvstrukturerade intervjuer med 23 mammor, vars barn skulle påbörja deltagande i Bojens stödgrupper användes. Först beskriver vi olika teman som framkom när analysen av intervjuerna fokuserade på mammornas inre resurser och sinnestillstånd. Därefter beskriver vi hur mammorna bemästrat sin situation i termer av vilka copingstrategier som framkommer hos de misshandlade mammorna; hur dessa kan relateras till uppbrottet rent tidsmässigt och hur de kan anses vara antingen aktiva eller undvikande, samt ha antingen ett beteendefokus eller ett kognitivt fokus. Intervjuerna analyseras sedan en tredje gång med avseende på deras inre sammanhang (koherens) enligt en skala som används i bedömning av anknytningsintervjuer (AAI). Slutligen relateras resultaten från de tre studierna till varandra och diskuteras i ljuset av tidigare forskning inom området.

Resultaten visar på ett positivt samband mellan uttryck för inre resurser, antal copingstrategier och intervjuernas inre sammanhang/koherens.