Skolfam 2016

Utgiven 14 februari 2017 | Författare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset

En sammanställning av resultat- och kvalitetsenkäter

Skolfam är en förebyggande arbetsmodell för barn som är placerade i familjehem och som går i grundskolan årskurs F – 7. Modellen... Läs mer

En sammanställning av resultat- och kvalitetsenkäter

Skolfam är en förebyggande arbetsmodell för barn som är placerade i familjehem och som går i grundskolan årskurs F – 7. Modellen syftar till att öka förutsättningarna för en god utveckling av skolresultat och därmed skapa bättre livschanser och möjligheter till ett bra liv i samhället. Bra skolresultat minskar riskerna för psykisk ohälsa som vuxen.

Arbetsmodellen Skolfam går till så att barnets och familjehemmets socialsekreterare, en psykolog, och en specialpedagog tillsammans gör en individuell kartläggning av ett barns förutsättningar att klara skolan bra. Detta team följer sedan med jämna mellanrum upp hur det går för barnen i skolan.

De framgångsfaktorer som beskrivs i arbetsmodellen är bland annat att handleda och stärka familjehemmen att kunna stödja barnens skolgång på bästa sätt och att inkludera barnen i de möten som förekommer. Kartläggningens resultat och återkoppling till skolpersonalen är en annan framgångsfaktor.

Den här rapporten är en sammanställning av de resultat- och kvalitetsenkäter som besvarats av de olika skolfamteamen 2016. I augusti 2016 var arbetsmodellen spridd till 26 kommuner i landet med sammanlagt 38 team, varav alla har besvarat resultatenkäten. I varje kommun drivs Skolfamarbetet i samverkan mellan skol- och social-förvaltningarna i de kommuner som arbetar enligt modellen. Resultatuppföljningar av arbetsmodellen har gjorts sedan 2014.