Skolfam 2017

Utgiven 19 oktober 2017 | Författare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Utgivare: Stiftelsen Allmänna Barnhuset

En sammanställning av resultat och kvalitetsenkäten för läsåret 2016/2017

Skolfam är en förebyggande arbetsmodell för barn som är placerade i familjehem och som går i grundskolan å... Läs mer

En sammanställning av resultat och kvalitetsenkäten för läsåret 2016/2017

Skolfam är en förebyggande arbetsmodell för barn som är placerade i familjehem och som går i grundskolan årskurs F – 7. Modellen syftar till att öka förutsättningarna för en god utveckling av skolresultat och därmed skapa bättre livschanser och möjligheter till ett bra liv i samhället. Bra skolresultat minskar riskerna för psykisk ohälsa som vuxen.

Arbetsmodellen Skolfam går till så att barnets och familjehemmets socialsekreterare, en psykolog, och en specialpedagog tillsammans gör en individuell kartläggning av ett barns förutsättningar att klara skolan bra. Detta team följer sedan med jämna mellanrum upp hur det går för barnen i skolan.

I augusti 2017 var arbetsmodellen spridd till 25 kommuner i landet med sammanlagt 39 team, varav alla som är igång med kartläggningar har besvarat enkäten.

De framgångsfaktorer som beskrivs i arbetsmodellen är bland annat att handleda och stärka familjehemmen att kunna stödja barnens skolgång på bästa sätt och att inkludera barnen i de möten som förekommer. Kartläggningens resultat och återkoppling till skolpersonalen är en annan framgångsfaktor.

I juni 2017 hade 145 av Skolfambarnen slutat årskurs nio. Deras skolresultat ligger klart över riksgenomsnittet för familjehemsplacerade barn.