Skolfam

Skolfam – Skolstöd för barn i familjehem

Skolfam är en förebyggande arbetsmodell för att stärka skolresultat för barn i familjehem. Forskning visar att denna grupp löper högre risk än andra att inte klara skolan. Det leder i sin tur till ökade risker för olika former av utanförskap som ung vuxen. Med goda skolresultat kan riskerna halveras.

Skolfam-modellens grund bygger på förebyggande arbete, tvärprofessionell samverkan, barns delaktighet och mätbarhet. Modellen är manualstödd, vetenskapligt utvärderad, har inga licenskostnader och är fri för alla att använda. Stiftelsen Allmänna Barnhuset är nationell samordnare för Skolfam sedan 2013. Arbetet drivs i samverkan mellan utbildnings – och socialförvaltningarna i de kommuner som arbetar enligt modellen. Skolfam startade som ett projekt i Helsingborg 2005 och utvärderades med goda resultat 2008.

Idag är 21 kommuner i landet anslutna till arbetsmodellen.

Efter varje läsår gör alla Skolfams anslutna kommuner en intern kvalitets- och resultatutvärdering. Under fliken Publikationer kan du ladda ner Skolfams senaste rapporter.

Film om Skolfam


Informationsfilm om Skolfam – en insats för barn i samhällsvård.

Skolfamrapporten 2022

En arbetsmodell som hjälper barn i familjehem att lyckas i skolan.

Efter varje läsår gör alla Skolfams anslutna kommuner en intern kvalitets- och resultatutvärdering. Rapporten är en sammanställning för läsåret 2021/2022. Skolfamrapporter från tidigare år hittar du under fliken Publikationer.

 

Skolfamrapporten 2022

Save the date! Skolfam- och familjehemskonferensen


Konferensen går av stapeln den 12-13 oktober 2023 och har temat ’Morgondagens familjehemsvård’.

Vinster med Skolfam

  • Skolfam är en investering med nytta här och nu, men också för framtiden – en hälsoekonomisk pilotstudie visade att Skolfam betalade sig på fem års sikt och fortsatte betala sig även längre fram.
  • Skolfam består av ett team med en psykolog, en specialpedagog och en socialsekreterare som jobbar tillsammans med barnet för att öka chanserna för barnet att lyckas i skolan.
  • Skolfam bidrar till det brottsförebyggande arbetet i kommunen.
  • Barnkonventionen samt skollagen fastslår att barn har rätt till det stöd och den hjälp de behöver utefter sina individuella förutsättningar, för att klara av sin skolgång. Skolfam bottnar i idén om att denna rättighet måste skyddas och stärkas.

Skolfam gör skillnad


Se filmen ”Skolfam gör skillnad” framtagen i samarbete med Göteborgs Stad Angered.

Idén bakom Skolfam är att individuellt kartlägga barnets styrkor och kunskapsluckor, för att sedan ge ett individuellt anpassat stöd. På så vis maximeras chansen att barnet lyckas i skolan. En viktig del av processen är att barnet får vara delaktigt.

Studier och projekt kring Skolfam

  • En effektutvärdering med matchad kontrollgrupp genomfördes av Centrum för psykiatriforskning och publicerades i december 2016.

Ladda ner rapporten här

  • Under 2016 genomfördes projektet Barns Delaktighet med stöd av regeringsmedel.

Här kan du ladda ner slutrapport Delaktighetsprojektet

På sidan  ”Rapporter och styrdokument” kan du ladda ner manual och ramverk för arbetsmodellen.

Läs mer här om hur din kommun kan starta Skolfam!

Kontakta oss!

Vill ni starta upp Skolfam i er kommun? Läs mer under ”Starta Skolfam” eller kontakta oss!