Barnets rättigheter i vårdnadstvister

Upptakten till projektet var ett seminarium som Stiftelsen Allmänna Barnhuset arrangerade där myndigheter, forskare och praktiker med lång erfarenhet av frågor kring vårdnad, boende och umgänge bjöds in.

Om projektet

Uppgiften var att definiera några angelägna utvecklingsområden för att stärka barns rättigheter i svåra vårdnads-, boende- och umgängesärenden. De områden som lyftes fram blev sedan utgångspunkt målen som formulerades i projektet ”Att stärka barnets rättigheter i vårdnadstvister”.

Målgrupp

Barn som är eller har varit aktuella för en barnavårdsutredning parallellt med vårdnadsutredningen eller i närliggande tid, att det är en hög konfliktnivå mellan föräldrarna och att det förekommer antingen våld, missbruk och/eller bristande omvårdnad (försummelse).

Syfte

Att förbättra situationen för barn som lever i svåra vårdnads-, boende- och umgängeskonflikter och att se till att barnen får rätt stöd och hjälp. Att utveckla arbetsmetoder som på ett systematiskt och långsiktigt sätt kan stärka barnets rättigheter i beslut och åtgärder inom ramen för arbetet som rör vårdnad, boende och umgänge. Att ha en helhetssyn med barnet i fokus genom hela handläggningsprocessen.

Övergripande mål

  • Utveckla samarbetet mellan familjerättssekreterare och socialsekreterare som ansvarar för barnavårdsutredningar
  • Stärka barnets roll och rätt till delaktighet, att komma till tals samt att få information
  • Anpassa insatser och stöd till barn och föräldrar under hela vårdnadsprocessen

Projektet drevs av Stiftelsen Allmänna Barnhuset i samarbete med Socialstyrelsen, FoU i Väst/GR och Regionförbundet i Örebro. Sex kommuner deltog varav tre kommuner från FoU i Väst/GR och tre kommuner från region Örebro.

Annika Rejmer, universitetslektor vid rättssociologiska institutionen, Lunds universitet, hade i uppdrag att utvärdera arbetet.

Resultatet

Föräldrar till ca 7000 barn tvistar om vårdnaden, boendet eller umgänget varje år. Hur påverkar det barnet? Ger samhället tillräcklig eller rätt stöd till barn och föräldrar? Om inte – vad kan vi göra bättre? Det var frågor som ställdes när Allmänna Barnhuset 2011 tog initiativ till utvecklingsarbetet ”Barnets rättigheter i vårdnadstvister”.

Projektet har drivits i samarbete med Socialstyrelsen, FoU i väst/GR, Regionförbundet i Örebro och sex kommuner; Ale, Familjerättsbyrån och Lundby STD i Göteborg, Mölndal, Degerfors, Lindesberg och Örebro. Arbetet har bedrivits med stöd av Genombrottsmetoden – en metodik för systematiskt förbättringsarbete.

Kommunernas resultat och erfarenheter presenterades på en slutkonferens i Göteborg den 15 maj 2013. I rapporten Barnets rättigheter i vårdnadstvister – mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten, har de sex deltagande kommunerna sammanfattat sitt arbete.
Erfarenheterna och resultaten av utvärderingen kommer att publiceras i en slutrapport.

Läs mer

Ladda ner projektplanen
Sammanställning av forskning, kunskap och lagstiftning 
Ladda ner kommunernas rapport 

Kontaktperson

Har du frågor om projektet? Kontakta mig!