Letterbox Club Sverige

Letterbox Club Sverige

Letterbox Club är en intervention som bedrivs i hemmen med syftet att väcka barns nyfikenhet och lust att läsa, spela spel och lära sig. Målet är att öka barnens kunskaper, stimulera lärande samt att gynna ett positivt samspel mellan barn och vuxna i hemmet. Målgruppen för Letterbox Club Sverige är barn som lever i socialt utsatta livssituationer, främst barn i familjehem och i familjer med långvarigt försörjningsstöd.

Deltagande i Letterbox Club innebär att barnen får ett paket per månad, via posten. En omgång pågår i sex månader och således innebär det sex paket till barnen. Varje paket innehåller en faktabok, en skönlitterär bok och spel med matematiska utmaningar som är noga utvalda för att öka barnets läslust och intresse för matematik. I Sverige finns paketen för närvarande i tre olika svårighetsgrader som spänner över årskurs F-5 samt specialpaket för barn med läs- och skrivsvårigheter, och mångspråkspaket med inriktning somaliska och arabiska för barn med bristande kunskaper i svenska.

Letterbox Club Sverige startade 2014 som ett pilotprojekt i Jönköpings och Stockholms län, men drivs sedan 2019 av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Film om Letterbox Club Sverige


Informationsfilm om Letterbox Club Sverige – en insats för barn i socialt utsatta situationer.

Bakgrund och utveckling

Letterbox Club har sitt ursprung i England. Rose Griffiths, som var familjehemsförälder och lärare i matematik, fick 2003 i uppdrag att försöka hitta ett sätt att förbättra placerade barns kunskapsnivåer och skolresultat.

Uppdraget innebar också att det skulle genomföras utan att lägga ytterligare arbetsbörda på varken skolan, socialtjänsten eller familjehemmen. Rose vände sig då till barnen för att försöka stimulera och väcka deras nyfikenhet och lust att läsa, räkna och lära sig, och startade The Letterbox Club. Efter flera pilotprojekt utvecklades ett nationellt projekt 2007 med 500 deltagande barn. Idag är The Letterbox Club en etablerad verksamhet i Storbritannien och har årligen runt 10 000 deltagande barn.

Varför är Letterbox Club viktigt?

Studier visar att det finns tydliga samband mellan dåliga skolresultat och framtida psykosociala problem. Låga eller ofullständiga betyg i årskurs 9 ökar risken för till exempel kriminalitet, missbruk, tonårsföräldraskap, suicidförsök med mera.

 • Barn i kontakt med socialtjänsten lämnar grund­skolan i genomsnitt med betydligt lägre betyg än andra barn.
 • Siffror från 2016 visar att bara drygt hälften av de 17-åriga pojkar som varit placerade någon gång under uppväxten hade fullföljt grundskolan.
 • En studie av 130 ungdomar placerade på Särskilda ungdomshem (SiS) visade att läs- och skrivsvårig­heter var betydligt vanligare bland dessa än i be­folkningen i övrigt. Däremot var inte förekomsten av exempelvis dyslexi högre än i övrig befolkning.
 • En annan slutsats av studien är att ungdomarna är ovana att läsa och skriva och nära 50 procent av ungdomarna beskriver att de inte kan minnas att någon läst för dem som små och de har inte uppmuntrats eller stimulerats till läsning i sin hemmiljö.
 • Varken skolan eller föräldrarna har lyckats väcka lusten för läsning eller böck­er hos dem. Därför är det viktigt att ge dessa barn extra stöd, så tidigt som möjligt, för att de ska få samma rätt och möjlighet till utbildning och utveckling som alla andra.

   

Nyfikenhet till lärande – i ett paket på posten

Den här publikationen handlar om hur nyfikenhet och intresse för lärande kan stärkas hos barn i socialt utsatta livssituationer och om interventionen Letterbox Club Sverige.

Forskning visar att goda skolresultat är av största vikt för människors hälsa och psykosociala situation i vuxenlivet. Dessutom finns det resultat som tydligt visar att barn i utsatta situationer, och kanske främst barn i samhällsvård, inte presterar så bra i skolan som de skulle behöva göra. Det behöver finnas ett omfattande och varierat stöd för att samhällsvårdade barn ska få de bästa förutsättningarna för att utvecklas.

Ladda ner publikationen
Testimonial etiam in feugiat aliquet. Quis lectus sem commodo tortor tellus. Ac eu enim et erat facilisis amet rutrum. Ut eu mi facilisi pulvinar purus cras bibendum tempor nunc. Imperdiet non aliquam sagittis accumsan.
Monica Achá Sonesson, Projektanvarig

Vem som gör vad?

Här kan du läsa mer om Letterbox Club genomförs praktiskt, vem som gör vad, vad det kostar och hur du väljer rätt paket till barnet.

Socialtjänsten utser en kontaktperson, t.ex. socialsekreterare eller annan person, som ansvarar för Letterbox Club i sin kommun.

Kommunen:

 • Informerar och tillfrågar barn och föräldrar om de vill delta och anmäler därefter dem som vill vara med
 • Väljer paket med lämplig svårighetsgrad till barnet. Detta kan gärna göras i samråd med barnets lärare/familjehemsförälder
 • Utser en kontaktperson i kommunen som ansvarar för att ha uppdaterade adresser till deltagande barn, tar emot de packade paketen, skriver ut brev till barnen som hör till paketen (med möjlighet att justera/göra brevet mer personligt) samt adressera och skicka paketen enligt tidsplan
 • Är behjälpliga i kontakten med barn och föräldrar vid utvärdering och eventuell forskningsstudie

Letterbox Club:

 • Genomför Letterbox Club enligt plan
 • Ger relevant information till kontaktpersoner
 • Planerar, köper in och packar paket med pedagogiskt och genomtänkt material till alla deltagande barn
 • Distribuerar barnens paket till kontaktpersoner i respektive kommun
 • Planerar och genomför utvärdering och eventuell forskningsstudie

Länk

Resultat av projektet

Letterbox Club Sverige – en intervention för att höja läsförmåga och inlärning hos barn i utsatta livssituationer. Tio av Jönköpings läns kommuner har haft med barn som deltagare i projektet, sammanlagt 77 barn. De barn och föräldrar som medverkat i projektet uppger att projektet har påverkat på en mängd olika sätt:

 • Barnen med anledning av projektet läser mer och snabbare samt att det påverkat språkutvecklingen positivt.
 • Barnen och föräldrarna beskriver också att barnen blivit mer intresserade av böcker, läsning och matematik och att de fått bättre resultat i skolan.
 • Barnen har haft något att sysselsätta sig med.
 • Flera projektdeltagare beskriver också på olika sätt att projektet bidragit till att barnen känt sig speciella och sedda.

Webbinar – Placerade barn och rätten till en god utbildning


Webbinar om Letterbox Club och Skolfam (se från 16 minut).

Barnrättstorget 2020 – huvudarenan för barnrättsfrågor i Almedalen

2020 är det år då barnkonventionen blir lag i…

Läs mer

Test post

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed…

Läs mer

Vanliga frågor om projektet

Ultrices netus purus felis cursus?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet viverra tempus?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Velit nunc elementum mauris, orci, nisi. Lobortis morbi feugiat nisl auctor est turpis nec tellus etiam. Lorem ipsum dolor sit?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Har du frågor?

Kontakta vår kontaktperson

Monica Achá Sonesson

Projektansvarig Letterbox Club Sverige 073-516 17 52