Se Skolfams senaste resultat

23 oktober 2023 | Nyhet
Skolfam rapport 2023 flicka som skriver

Skolfam som modell utgår från Barnkonventionen och säkerställer varje barns rätt till en likvärdig utbildning. Modellen möjliggör för utföraren att ta hänsyn till, och kompensera för, de olika förutsättningar som samhällsvårdade barn har. Målet med Skolfam är att barnen ska gå ut grundskolan med behörighet till gymnasiet.

Vi vet att en avgörande skyddsfaktor för att motverka problem och utanförskap i vuxen ålder är att ge barn möjligheten att lyckas i skolan. Att främja en lyckad skolgång ska vara högst centralt och behöver göras genom att aktiv och medvetet förebygga skolmisslyckanden.

Den här rapporten består av en introduktion till Skolfams arbetsmodell samt en sammanställning av 2023 års resultat- och kvalitetsenkät som tydligt visar att de barn som får Skolfam i betydligt högre grad når behörighet till gymnasieskolan än vad som är fallet för familjehemsplacerade barn som inte fått insatsen. Studerar vi utfallet av hela insatsen Skolfam i form av andel behöriga till gymnasiet är nästan 74,5 procent behöriga 2023, vilket kan jämföras med ett snitt på cirka 56 procent för alla barn i samhällsvård.

I fem av Skolfamkommunerna är i år andelen barn med gymnasiebehörighet 85 procent eller mer, det vill säga i nivå med alla Sveriges grundskoleelever. I två kommuner når hela 92 procent av barnen gymnasiebehörighet, vilket är en bra bit över snittet för alla grundskoleelever.

Skolfam är en av de mest utforskade insatserna som fnns inom den sociala barnavården. Från lokala utvärderingar av tidsavgränsade projekt, till effektutvärdering med kontrollgrupp. Två studier har genomförts som bygger på kartläggningsdata från Skolfam. De pekar på att de tydligaste positiva effekterna av insatsen syns i ett längre perspektiv. Det är alltså en insats som behöver vara långsiktig och pågå över längre tid för att effekten av den ska bli maximal.

Slutsatsen är att Skolfam som metod fungerar riktigt bra, men:

  1. Skolfam ska inte ses som en quick-fix, det behöver pågå mer än två år, möjligtvis hela vägen till skolavslutningen i åk 9 för att ge avsedd effekt. Det är även viktigt att komma ihåg att två år ur ett skolperspektiv är en kort tid för att utveckla sina kunskaper, som kan ha utvecklats bristfälligt eller inte alls under många år. Då tar det i regel lika många år att vända utvecklingen.
  2. Skolfam och övriga familjehemsvården påverkas av externa faktorer som vårdnadsöverflyttar, hemflyttar och lokalt beslutade kriterier för urval, prioriteringar och förtida avslut.

Nedan finns länkar till rapporten, ovan nämnda studier och ett webbinarium där Skolfam (och rapporten) diskuteras med sakkunniga, forskare och politiker.

Se webbinariet som sändes 20 oktober

Lokal utvärdering av tidsavgränsat projekt
Lokal utvärdering av tidsavgränsat projekt
Effektutvärdering med kontrollgrupp
Kartläggningsdata Skolfam (sammanställning av alla tillgängliga förstakartläggningar)
Kartläggningsdata Skolfam (jämförelse mellan första- och andrakartläggningarna)

Ladda ner rapporten ”Jag vill klara skolan!”