Skolfam-rapporten 2022: Skolresultaten för barn som har Skolfam höjs ytterligare

31 oktober 2022 | Nyhet

– Det är otroligt glädjande att skolresultaten höjs. Det visar hur viktig arbetsmodellen är och att den gör verklig skillnad för de barn i familjehem som får ta del av Skolfam idag. Men samtidigt är vi långt ifrån nöjda. Vi önskar att fler kommuner ska starta Skolfam-team så att barn i familjehem ska kunna få den skolgång som de har rätt till, säger Cecilia Sjölander, generalsekreterare för Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Barn som ges möjlighet att utvecklas positivt får god livskvalitet här och nu och bättre möjligheter senare i livet. Bra skolresultat är viktigt för att göra det möjligt. Barn i familjehem får generellt som grupp betydligt sämre resultat i skolan än andra barn. Vissa omständigheter i barns utveckling är svåra att påverka, men skolresultat går och bör optimeras så att barn upplever framgång och utvecklas positivt. Helst varje dag och varje lektion.

Skolfam har funnits som en arbetsmodell sedan 2005. Tre aktörer – skola, socialtjänst och familjehem, samverkar för att möjliggöra att grundskoleelever i familjehem utvecklas optimalt och når så bra resultat i skolan som möjligt.

Arbetsmodellen bygger på att kartlägga elevers förutsättningar för skolresultat, med såväl sociala omständigheter, som med psykologiska och pedagogiska testinstrument. Då kan skolan erbjuda ett individanpassat stöd åt elever som bor i familjehem. Följden blir att skolan, med positiva förväntningar om utveckling, kan erbjuda eleven utmaningar i rätt nivå.

Fram till augusti 2022 har Skolfam varit verksamt i 30 svenska kommuner och involverat 1 675 barn, varav 444 har fått Skolfam hela vägen till slutet av grundskolan. 779 barn är idag aktuella i insats i någon av de 21 kommuner som arbetar med modellen.

Skolresultat för barn i samhällsvård

Skolresultat för barn som är, eller har varit, i samhällsvård skiljer sig generellt markant från andras. Socialstyrelsens lägesrapport 2016: Individ- och familjeomsorg (Socialstyrelsen, 2016) visar att 60% av flickorna och 52% av pojkarna i samhällsvård gick ut grundskolan med behörighet till gymnasiet år 2015. Som jämförelse blev 85,6% av alla barn som gick ut grundskolan i Sverige behöriga 2015. År 2022 är det 85,0% (Skolverket, 2022).

Det är en relativt stor skillnad på andel behöriga om vi jämför elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning, 92,7% och de som har föräldrar utan eftergymnasial utbildning, 75%.

Dock är skillnaden mellan alla barn och barn i samhällsvård större och ökar ännu mer efter nionde klass.

Andel behöriga till gymnasiet

  • Mätt som andel (behöriga/slutar åk 9) motsvarar resultatet 75,6% vilket är 1,5 procentenheter högre än förra året och ett viktigt steg framåt.
  • Andelen som blir behöriga efter ett ytterligare år på introduktionsprogram är 82,4%.
  • 19 team har över 80% direkt behöriga, nästan i nivå med alla Sveriges grundskoleelever.
Ladda ner rapporten Skolfam 2022

Har du frågor?

Vill ni starta upp Skolfam i er kommun? Kontakta mig!

Agneta Ingvarsson

VIK. NATIONELL SAMORDNARE SKOLFAM 076-860 48 46