Rapporter och styrdokument 

Här hittar du styrdokument som beskriver vad Skolfam är och hur arbetet går till.

Manual och ramverk

Manualen beskriver hur vi arbetar i modellen. Där finns också de tester som används vid kartläggningarna samt hur barns delaktighet ska säkerställas.

Skolfams manual – nionde upplagan (2023)

Ramverket beskriver Skolfams struktur och organisation, hur modellen kvalitetssäkras samt information om hur en kommun kan ansluta sig till det nationella nätverket.

Skolfams ramverk – sjunde upplagan (2022)

Skolfams årsrapporter

I en årligt återkommande enkät rapporterar Sveriges alla Skolfamteam om sina resultat, goda exempel och utmaningar. Detta sammanställs och bildar underlag för den nationella rapporten. Av de Skolfambarn som slutade grundskolan 2022 hade 75,6 % behörighet till ett nationellt gymnasieprogram direkt vid avslutningen i årskurs 9, vilket är avsevärt bättre än de ca 55 % som gällde för alla barn i familjehem 2015 när det senast undersöktes.

Du hittar ett urval av Skolfams årsrapporter nedan, samtiga rapporter sedan 2015 finns bland våra Publikationer.

Vetenskapliga artiklar


Här hittar du ett urval av vetenskapliga artiklar om Skolfam.